2 Sep 2009

NIB ger långfristigt lån till Helsingfors nya spår- och metrovagnar

Nordiska Investeringsbanken (NIB) har beviljat ett långfristigt lån på EUR 50 miljoner till Helsingfors stad för finansiering av nya låggolvsspårvagnar och metrovagnar.

Helsingfors stad ämnar att fortsatt öka spårvagnstrafiken och övrig kollektivtrafik under de kommande åren. Staden införskaffar 40 nya spårvagnar som delvis skall ersätta gamla spårvagnar som varit i bruk sedan 1970-talet. Passagerarkapaciteten kommer att öka med 15 procent.

Metronätverket skall utökas västerut till Esbo, Finlands näststörsta stad. Den förlängda metrolinjen omfattar 14 kilometer nya spår och sju stationer, för vilka 48 nya metrovagnar behövs. Passagerarkapaciteten i metron kommer att öka med cirka 40 procent. De nya vagnarna kommer att vara helt automatiserade.

Helsingfors stad strävar efter att försäkra en hög servicekvalitet i stadens kollektivtrafik och att förstärka kollektivtrafikens status genom att betona investeringar i spårvägstrafik. Spårtrafiken är ett snabbt, bekvämt och, jämfört med bil, ett miljövänligt sätt att resa.

NIB:s mervärde är det mycket långfristiga lånet på 30 år. Lånet möjliggör för staden att utveckla sin spårtrafik på långsikt och att hålla tarifferna på en moderat nivå. Det långfristiga lånet motsvarar även de nya vagnarnas förväntade livslängd på 40 år.

"Vårt lån demonstrerar det mervärde vi kan tillföra städer och kommuner, vilka i rådande ekonomiska förhållanden kan ha svårt att finna långfristig finansiering. Dessutom är det här en fin möjlighet för banken att stödja miljövänliga transportmöjligheter," säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.

Värdet av stadens investeringsprogram för spårvägstrafik uppgår till EUR 143 miljoner. Spår- och metrovagnarna förväntas tas i bruk under åren 2013-2015.

NIB är en multilateral finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga investeringsprojekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För mer information, vänligen kontakta:

NIB 

Lars Selenius, Senior Director, Lending, tlf +358 10 618 0502, e-post

Kim Krokfors, Senior Manager, Lending, tlf +358 10 618 0517, e-post

kim.krokfors (at) nib.int

Helsingfors stad

Matti Lahdenranta, verkställande direktör, Helsingfors stads trafikverk, tfn +358 9 310 35091

Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, Ekonomi- och planeringscentralen, tfn +358 9 310 36329