28 Feb 2023

Starkt ökad efterfrågan på NIB:s långfristiga utlåning under 2022

Efterfrågan på NIB:s långfristiga utlåning ökade kraftigt under 2022, på grund av mindre tillgång på långsiktig finansiering i den kommersiella bank- och obligationsmarknaden, den allt snabbare gröna omställningen och NIB:s bredare utbud av hållbar finansiering. De totala utbetalningarna under året uppgick till 3 705 miljoner euro och den avtalade utlåningen till 4 114 miljoner euro, en ökning från 2 440 miljoner euro respektive 1 852 miljoner euro under 2021.

”Vårt mandat att finansiera projekt som ökar produktiviteten och gynnar miljön är viktigare än någonsin. Så är också vår stabiliserande roll. När energikrisen och den ökade ekonomiska osäkerheten på grund av Rysslands krig i Ukraina gör andra finansiärer mer obenägna att låna ut, fortsätter vi att stöda våra kunder”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

Utbetalningarna till energiproduktion (10 procent av totalt utbetalda lån), överföring och distribution (16 procent av motsvarande) var de största sektorerna. Energiinvesteringar drivs i huvudsak av klimatmål och utfasningen av fossila bränslen, med leveranssäkerhet som en tillkommande drivkraft 2022.

NIB började också implementera den strategi som godkändes av styrelsen i slutet av 2021.  Detta omfattar mer hållbarhetskopplade lån och ökad aktivitet inom marknadssegment som tidigare fått mindre uppmärksamhet. NIB gick också med i InvestEU-programmet.

Under 2022 stod projekt som uppnådde en ”god” eller ”utmärkt” mandatvärdering av NIB:s miljö- eller produktivitetspåverkan för 99,2 procent av den totala mängden lån, vilket översteg målet på 90 procent. NIB:s styrelse godkände en höjning av detta mål till 95 procent från 2023.

”Framåt håller vi stadigt kursen enligt vår strategi, med ytterligare höjning av ambitionsnivån för ännu mer fokuserad finansiering i framtiden. Nordiska investeringsbanken kommer att fortsätta spela en viktig roll som den nordisk-baltiska regionens internationella finansinstitution, som bidrar till att regionen ska behålla sin plats i teknikfronten och i den gröna omställningen”, säger Küüsvek.

Årets nettoöverskott uppgick till 139,3 miljoner euro jämfört med 159,2 miljoner euro 2021. ”Räntenettot ökade 2022 men året innebar också högre orealiserade värdeminskningar på obligationsinnehav på grund av ökade kreditmarginaler, samt netto kreditförluster som var mindre positiva än 2021. Vår kreditportfölj är fortsatt stark liksom vårt kapital och vår likviditetssituation”, säger Kim Skov Jensen, NIB:s Chief Financial Officer.

NIB:s styrelse föreslår att 25 miljoner euro ska fördelas i utdelning till bankens nordiska och baltiska medlemsländer.

Mer information om våra aktiviteter, påverkan, hållbarhet och finansiella rapporter finns i vår årsredovisning här.  

Nyckeltal
I miljoner euro om inget annat anges
 20222021
Räntenetto 219201 
Överskott före kreditförluster 136133 
Nettoöverskott 139159 
Utbetald utlåning 3 7052 440 
Avtalad utlåning 4 1141 852 
Utestående utlåning 22 19522 313 
Nyupplåning 9 6307 028 
Utestående upplåning mot skuldbevis 31 59531 526 
Balansomslutning 39 28037 553 
Eget kapital/balansomslutning totalt (%) 10,410,6 

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta:

André Küüsvek, verkställande direktör, på +358 10 618 001, info@nib.int

Kim Skov Jensen, Chief Financial Officer, på +358 10 618 0209, kim.jensen@nib.int

Jukka Ahonen, Head of Communications, på +358 10 618 0295, jukka.ahonen@nib.int