6 Nov 2018

NIB finansierar infrastruktur för kommunalt vatten i Tanum

NIB och Tanums kommun har tecknat ett 25-årigt lån på 150 miljoner kronor (14,65 miljoner euro) för finansiering av vattenförsörjning och avloppsrening.

Det långfristiga lånet från NIB utgör medfinansiering av Tanum kommuns projekt för att anlägga en avloppsledning från Fjällbacka till det effektivare reningsverket i Bodalen och bygga ut ett befintligt vattenverk.

Tanums kommun på svenska västkusten har cirka 12 700 invånare. Under sommaren är invånarantalet betydligt större och därför måste kommunen bygga ut och förstärka dricksvattenkapaciteten. Säkert dricksvatten är grundläggande för folkhälsan och en av de viktigaste förutsättningarna för ett gott liv.

Avloppsprojekten ska förbättra uppsamlingen och hanteringen av avloppsvatten och minska infiltrationen av regnvatten i avloppssystemet. Avloppsutbyggnaden ger invånarna högre boendekomfort och reducerar miljöbelastningen från näringsämnen som släpps ut med avloppsvatten.

Investeringsprogrammet för vatten och avlopp uppgår totalt till cirka 300 miljoner kronor, varav 100 miljoner kronor är avsedda för investeringar i dricksvatteninfrastrukturen och resten ska användas till att förbättra avloppsinfrastrukturen.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Sebastian Påwals, Director, Head of Energy & Environment, på +358 10 618 0527, sebastian.pawals@nib.int

Patrik Marckert, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0266, patrik.marckert@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

 

 

 

 

Related resources

25 Oct 2018

Municipality of Tanum

EUR 14.65 million