28 Feb 2023

Būtisks pieprasījuma kāpums pēc Ziemeļu investīciju bankas ilgtermiņa aizdevumiem 2022. gadā

Pieprasījums pēc Ziemeļu investīciju bankas (NIB) ilgtermiņa aizdevumiem 2022. gadā būtiski pieauga; to veicināja samazināts ilgtermiņa aizdevumu piedāvājums komercbanku un obligāciju tirgos, nepieciešamība pēc paātrinātas pārejas uz zaļo ekonomiku un NIB paplašinātais ilgtspējīga finansējuma piedāvājums. Kopējais izmaksātais aizdevumu apjoms gada laikā sasniedza 3705 miljonus EUR, bet parakstītie aizdevumi –  4114 milj. EUR, pieaugot attiecīgi no 2440 milj. EUR un 1852 milj. EUR 2021. gadā.

“NIB mandāts finansēt projektus, kas uzlabo produktivitāti un labvēlīgi ietekmē vidi Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā, kā arī mūsu stabilizējošā loma šobrīd ir vēl svarīgāka kā jebkad iepriekš. Enerģētiskās krīzes un pastiprinātas ekonomikas nenoteiktības apstākļos, ko ir izraisījis Krievijas karš Ukrainā, citi finansētāji negribīgāk aizdod finansējumu uzņēmumiem, taču mēs turpinām atbalstīt savus klientus,” skaidro Andrē Kūsveks (André Küüsvek), NIB valdes priekšsēdētājs un vadītājs.

Aplūkojot NIB veikto izmaksu sadalījumu pa sektoriem, redzams, ka 2022.gadā lielākā aizdevumu daļa bija tieši saistīta ar enerģijas ražošanu (10% no kopējiem izmaksātajiem aizdevumiem), kā arī enerģijas pārvadi un sadali (16%). Ieguldījumus enerģētikā galvenokārt veicināja ne tikai valstu un uzņēmumu izstrādātās dekarbonizācijas stratēģijas un izvirzītie klimata mērķrādītāji, bet arī drošības jautājumi reģionā.

2022.gadā NIB arī sāka ieviest tās jauno stratēģiju, kas paredz pastiprinātu atbalstu ar uzņēmumu ilgtspēju saistītus aizdevumiem (Sustainability-linked lending) un aktīvāku darbību iepriekš mazāk apkalpotos tirgus segmentos. 2022.gadā NIB arī kļuva par Eiropas Komisijas izveidotās programmas InvestEU ieviešanas partneri.

2022.gadā 99,2% projektu saņēma labu vai izcilu novērtējumu pēc to ietekmes uz vidi vai produktivitāti (rēķinot no mandāta atbilstībai vērtēto projektu aizdevuma apjoma). Rezultāts pārsniedza noteikto mērķa rādītāju jeb 90%, un sākot ar 2023.gadu tas tiks palielināts līdz 95%.

“Mēs turpināsim īstenot jau iesākto stratēģiju, vēl vairāk paaugstinot ambīciju līmeni uz mērķi orientētam finansējuma piešķīrumam nākotnē. Ziemeļu Investīciju banka turpinās ieņemt nozīmīgu lomu kā starptautiska finanšu iestāde Ziemeļu un Baltijas reģionā, palīdzot tam saglabāt līderpozīcijas gan tehnoloģiju jomā, gan pārejā uz zaļo ekonomiku,” stāsta Kūsveks.

NIB 2022. gada neto peļņa sasniedza 139,3 milj. eiro (salīdzinājumā ar 159,2 milj. eiro 2021. gadā). NIB finanšu direktors Kims Skovs Jensens (Kim Skov Jensen) skaidro, ka: “NIB  procentu ienākumi 2022. gadā palielinājās, tomēr šajā gadā mēs saskarāmies arī ar augstākiem nerealizētas vērtības zaudējumiem no obligāciju turējumiem, ko izraisīja augstāka kredītu likmju starpība, kā arī neto aizdevumu zaudējumi nebija tik pozitīvi kā 2021. gadā. Mūsu kredītportfelis joprojām ir labs, un tas pats attiecas uz mūsu kapitālu un likviditāti.”

Balstoties uz finanšu sniegumu, NIB direktoru valde ierosina izmaksāt dividendēs 25 milj. eiro bankas dalībvalstīm.

Plašāku informāciju lasiet mūsu 2022. gada pārskatā, kurā iekļauta informācija par mūsu aktivitātēm, ietekmi un ilgtspējību, kā arī finanšu pārskata dati. Lejupielādējiet NIB 2022. gada pārskatu

Galvenie skaitļi un koeficienti
Izteikti miljonos EUR, ja nav norādīts citādi
 20222021
Neto procentu ienākumi 219201 
Peļņa pirms tīrajiem aizdevumu zudumiem 136133 
Neto peļņa 139159 
Izmaksātie aizdevumi 3 7052 440 
Parakstītie aizdevumi 4 1141 852 
Neatmaksātie aizdevumi 22 19522 313 
Jauna parāda emisija 9 6307 028 
Parādi, ko apliecina sertifikāti 31 59531 526 
Kopējie aktīvi 39 28037 553 
Pašu kapitāls/kopējie aktīvi (%) 10,410,6 

NIB ir starptautiska finanšu iestāde, kas pieder astoņām dalībvalstīm: Dānijai, Igaunijai, Somijai, Islandei, Latvijai, Lietuvai, Norvēģijai un Zviedrijai. Banka finansē privātos un publiskos projektus dalībvalstīs un ārpus tām. Vadošās reitingu aģentūras “Standard & Poor’s” un “Moody’s” piešķīra NIB augstāko iespējamo kredītreitingu AAA/Aaa.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar šīm kontaktpersonām:

Andrē Kūsveks (André Küüsvek), valdes priekšsēdētājs un vadītājs, tālrunis: +358 10 618 001, info@nib.int

Kims Skovs Jensens (Kim Skov Jensen), finanšu direktors, tālrunis: +358 10 618 0209, kim.jensen@nib.int

Juka Ahonens (Jukka Ahonen), Komunikācijas daļas vadītājs, tālrunis: +358 10 618 0295, jukka.ahonen@nib.int