28 Feb 2023

Paklausa NIB ilgalaikiam finansavimui 2022-aisiais ženkliai augo

Per praėjusius metus, paklausa Šiaurės investicijų banko (NIB) teikiamoms ilgalaikėms paskoloms reikšmingai išaugo. Tai nulėmė mažesnė ilgalaikio finansavimo pasiūla komercinių bankų ir obligacijų rinkose, spartėjusi žalioji pertvarka ir NIB išplėsti tvaraus finansavimo įrankiai. Per 2022-uosius, bankas išmokėjo paskolų už 3,705 mlrd. eurų, o naujai pasirašytų paskolų suma siekė 4,114 mlrd. eurų. 2021 m. šios sumos sudarė atitinkamai 2,440 mlrd. eurų ir 1,852 mlrd. eurų.

„Mūsų įsipareigojimas finansuoti produktyvumą didinančius ir aplinką tausojančius projektus dabar yra svarbesnis nei bet kada. Ne mažiau svarbus ir mūsų stabilizuojantis vaidmuo. Kai dėl Rusijos karo prieš Ukrainą sukeltos energetikos krizės ir išaugusio ekonominio nestabilumo kiti finansuotojai skolina nenoriai, mes ir toliau remiame savo klientus“, – sako André Küüsvek, NIB prezidentas ir generalinis direktorius.

Banko išmokos skirtos energijos gamybai sudarė 10% visų pernai išmokėtų paskolų, o perdavimui ir paskirstymui – 16% ir buvo didžiausios vertinant pagal sektorius. Investicijas į energetiką labiausiai skatina priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo strategijos ir klimato kaitos tikslai, o 2022 m. papildomu varomuoju veiksniu tapo energijos tiekimo saugumo užtikrinimas.

Praėjusiais metais NIB taip pat pradėjo įgyvendinti 2021 m. pabaigoje direktorių valdybos patvirtintą strategiją, kuria siekiama didinti su tvarumu susietą skolinimą ir aktyviau veikti anksčiau mažiau pasiekiamuose rinkos segmentuose. Be to, bankas prisijungė prie „InvestEU“ programos.

2022 m. NIB paskolų atitikimo banko mandatui vertinime (angl. Mandate Rating Framework), „gerai“ ar „puikiai“ dėl poveikio aplinkai ar produktyvumui įvertinti projektai sudarė 99,2% visų vertinamų paskolų ir viršijo numatytą 90% tikslą. NIB direktorių valdyba pritarė sprendimui nuo 2023 m. šį tikslą padidinti iki 95%.

„Žvelgiant į priekį, mes kryptingai laikomės savo strategijos ir toliau didiname ambicijas dar tikslingesniam skolinimui ateityje. Šiaurės investicijų bankas ir toliau vaidins svarbų vaidmenį kaip Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinė finansų institucija, remdama regiono pozicijas technologijų ir žaliosios pertvarkos priešakyje“, – sako A. Küüsvek.

Banko grynasis metų pelnas siekė 139,3 mln. eurų (palyginti su 159,2 mln. eurų 2021 m.). „NIB pagrindinės palūkanų pajamos 2022 m. padidėjo, tačiau dėl augusio kredito kainų skirtumo taip pat išaugo nerealizuotieji tikrosios vertės obligacijų portfelio nuostoliai, o grynųjų paskolų nuostolių padėtis buvo mažiau teigiama nei 2021 m. Mūsų paskolų portfelis išlieka stiprus, kaip ir kapitalo bei likvidumo pozicijos“, – sako Kim Skov Jensen, NIB finansų direktorius.

NIB direktorių valdyba siūlo banko Šiaurės ir Baltijos šalims narėms dividendais paskirstyti 25 mln. eurų.

Daugiau skaitykite 2022 m. NIB bendroje metinėje ataskaitoje, kurioje apžvelgiama banko veikla, poveikis, tvarumas ir finansinė atskaitomybė.

Pagrindiniai finansiniai rodikliai
mln. EUR, jei nenurodyta kitaip
 20222021
Grynosios palūkanų pajamos 219201 
Pelnas prieš grynuosius paskolų nuostolius 136133 
Grynasis pelnas 139159 
Išmokėta skolinimo* 3 7052 440 
Pasirašyta skolinimo* 4 1141 852 
Neapmokėta skolinimo* 22 19522 313 
Nauja obligacijų emisija 9 6307 028 
Skolos vertybiniai popieriai, patvirtinti skolos lakštais 31 59531 526 
Visas turtas 39 28037 553 
Nuosavybė / visas turtas (%) 10,410,6 

*skolinimą sudaro banko suteiktos paskolos ir investicijos į žaliąsias ir kitas tvariąsias obligacijas

NIB yra tarptautinė finansų įstaiga, priklausanti aštuonioms šalims narėms: Danijai, Estijai, Suomijai, Islandijai, Latvijai, Lietuvai, Norvegijai ir Švedijai. Bankas finansuoja privačiuosius ir viešuosius projektus šalyse narėse ir už jų ribų. Tarptautinės skolinimosi reitingų agentūros „Standard & Poor‘s“ ir „Moody‘s“ yra suteikusios NIB didžiausią įmanomą AAA/Aaa kredito reitingą.

 
Daugiau informacijos:

NIB prezidentas ir generalinis direktorius André Küüsvek, +358 10 618 001, info@nib.int;

Finansų direktorius Kim Skov Jensen, +358 10 618 0209, kim.jensen@nib.int;

Komunikacijos vadovas Jukka Ahonen, +358 10 618 0295, jukka.ahonen@nib.int