28 Feb 2023

NIB:n pitkien lainojen kysyntä kasvoi voimakkaasti vuonna 2022

Pohjoismaiden investointipankin (NIB) pitkäaikaisten lainojen kysyntä kasvoi merkittävästi vuonna 2022. Kasvua vauhdittivat pitkäaikaisen rahoituksen heikompi saatavuus liikepankki- ja arvopaperimarkkinoilla, vihreän siirtymän vauhdittuminen ja NIB:n laajentunut kestävän rahoituksen tarjonta. Maksettujen lainojen kokonaissumma vuodelta nousi 3 705 miljoonaan euroon, kun se vuonna 2021 oli 2 440 miljoonaa euroa. Allekirjoitettujen lainojen kokonaissumma nousi 4 114 miljoonaan euroon (1 852 miljoonaa euroa vuonna 2021).

”Tehtävämme rahoittaa tuottavuutta parantavia ja ympäristölle hyödyllisiä hankkeita on tärkeämpi kuin koskaan aiemmin. Niin on myös vakauttava roolimme. Venäjän sota Ukrainassa ja tätä seurannut energiakriisi ovat lisänneet taloudellista epävarmuutta. Tämä on vähentänyt muiden rahoittajien halukkuutta luotonantoon samalla kun me olemme jatkaneet asiakkaidemme tukemista”, sanoo NIB:n toimitusjohtaja André Küüsvek.

Suurin osuus maksetuista lainoista liittyi energian tuotantoon (10 % maksettujen lainojen kokonaismäärästä) ja energian siirtoon ja jakeluun (16 %). Energiainvestointien pääasiallisia vauhdittajia ovat pyrkimykset irtautua hiilestä ja ilmastotavoitteet. Myös energian toimitusvarmuus oli kannustin investointeihin.

NIB alkoi myös toteuttaa hallituksen vuoden 2021 lopulla hyväksymää strategiaa. Siihen kuului muun muassa vastuullisuussidonnaisten lainojen lisääminen ja toiminnan kasvattaminen aiemmin vähemmin katetuilla markkinasegmenteillä. NIB liittyi myös mukaan InvestEU-ohjelmaan.

Vuoden 2022 hankkeista 99,2 % sai NIB:n ympäristö – tai tuottavuusvaikutusarvioinnissa arvion “hyvä” tai “erinomainen” luokiteltujen lainojen kokonaismäärästä. Tämä ylitti tavoitteeksi asetetun 90 %. NIB:n hallitus hyväksyi tavoitteen nostamisen 95 prosenttiin vuodesta 2023 alkaen.

”Tulemme jatkossakin noudattamaan strategiaamme ja nostamaan entistä kohdennetumman rahoituksen tavoitetasoa tulevaisuudessa. Pohjoismaiden Investointipankki on vastakin tärkeä tekijä Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansainvälisenä rahoituslaitoksena, joka tukee alueen pysymistä teknologian ja vihreän siirtymän kärjessä”, André Küüsvek sanoo.

Tilikauden voitto vuodelta 2022 oli 139,3 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2021 oli 159,2 miljoonaa euroa. ”NIB:n korkotuotto nousi vuonna 2022, samaan aikaan kun realisoitumattomat käyvän arvon arvostustappiot kasvoivat arvopaperien luottoriskien lisääntymisen johdosta. Myös nettoluottotappiot vaikuttivat tulokseen vähemmän myönteisesti kuin vuonna 2021. Lainasalkkumme on edelleen vahva, kuten on myös pääoma- ja maksuvalmiustilanteemme”, sanoo NIB:n talousjohtaja Kim Skov Jensen.

NIB:n hallitus ehdottaa, että pankin pohjoismaisille ja Baltian jäsenvaltioille maksetaan osinkoina 25 miljoonaa euroa.

Lisätietoja löytyy vuoden 2022 vuosikertomuksestamme, joka sisältää toiminta-, vaikutus-, vastuullisuus- ja talousraportointimme.

Avainluvut
Luvut ovat miljoonia euroja, ellei muuta mainita
 20222021
Korkokate 219201 
Voitto ennen nettoluottotappioita 136133 
Tilikauden voitto 139159 
Maksetut lainat* 3 7052 440 
Allekirjoitetut lainat* 4 1141 852 
Lainakanta* 22 19522 313 
Joukkovelkakirjalainat, uudet liikkeeseenlaskut 9 6307 028 
Joukkovelkakirjalainat 31 59531 526 
Taseen loppusumma 39 28037 553 
Omavaraisuusaste (%) 10,410,6 

*Sisältäen lainat, arvopaperit ja MREL-erät.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

 
Lisätietoja:

André Küüsvek, toimitusjohtaja, puh. +358 10 618 001, info@nib.int

Kim Skov Jensen, talousjohtaja, puh. +358 10 618 0209, kim.jensen@nib.int

Jukka Ahonen, viestintäjohtaja, puh. +358 10 618 0295, jukka.ahonen@nib.int