28 Feb 2023

Põhjamaade Investeerimispanga (NIB) pikaajaliste laenude nõudluse suur kasv 2022. aastal

Nõudlus NIB pikaajaliste laenude järele suurenes 2022. aastal märkimisväärselt, mis oli põhjustatud pikaajaliste laenude vähenenud pakkumisest kommertspankade ja võlakirjade turgudel, kiirendatud üleminekust rohelisele majandusele ja NIB laiemast jätkusuutlikust rahastamispakkumisest. Aasta väljamaksed moodustasid kokku 3705 miljonit ja sõlmitud laenulepingud 4114 miljonit eurot, võrreldes vastavalt 2440 miljoni ja 1852 miljoni euroga 2021. aastal.

NIB president ja tegevjuht André Küüsvek ütles: „Meie mandaat rahastada projekte, mis parendavad tootlikkust ja tulevad kasuks keskkonnale on tähtsam kui kunagi varem. Nagu ka meie stabiliseeriv roll. Samal ajal kui Venemaa sissetungist Ukrainasse põhjustatud energiakriis ja suurenenud majanduslik ebakindlus muudavad teisi finantsiste laenude andmisel tõrksamaks, jätkame meie oma klientide toetamist.“

Sektorilises jaotuses olid suurimad väljamaksed energia tootmisele (10% kokku välja makstud laenudest), ülekandele ja jaotusele (sarnaselt 16%). Energiainvesteeringuid mõjutavad peamiselt CO2-heite vähendamise strateegiad ja kliimaeesmärgid, ning 2022. aastal lisandub neile varustuskindlus. 

NIB alustas ka strateegia elluviimist, mille oli juhatus heaks kiitnud 2021. aasta lõpus.   See hõlmas suuremat jätkusuutlikkusega seotud laenamist ja aktiivsust varem nõrgemalt esindatud turusegmentides. NIB liitus ka „InvestEU“ programmiga.

2022. aastal moodustasid projektid, mis saavutasid NIB keskkonna või tootlikkuse mõjuga seotud mandaadi reitingu „hea“ või „suurepärane“ 99,2% kõigist reitinguga laenudest, ületades 90% eesmärgi. NIB juhatus kiitis heaks selle eesmärgi tõstmise 95%-ni alates 2023. aastast.

„Edaspidi püsime oma strateegiaga hästi kursil, seades veel kõrgemaid eesmärke veelgi sihipärasemaks rahastamiseks tulevikus. Põhjamaade Investeerimispank täidab edaspidigi olulist rolli rahvusvahelise finantseerimisasutusena Põhja- ja Baltimaades, toetades selle esirinda jäämist tehnoloogia ja rohelisele majandusele ülemineku valdkonnas,” ütles Küüsvek.

Aasta puhaskasum oli 139,3 miljonit eurot ja 2021. aastal 159,2 miljonit eurot. Kim Skov Jensen, NIB finantsjuht ütles: „NIB põhiline intressitulu suurenes 2022. aastal, kuid see aasta tõi endaga kaasa ka suuremad õiglases väärtuses mõõdetud realiseerimata kahjumid seoses võlakirjade omamisega, mis tulenevad suurenenud krediidihindadest, ja laenude netokahjumid olid vähem positiivsed kui 2021. aastal.  Meie krediidiportfell püsib tugevana, nagu ka meie kapitali- ja likviidsuspositsioon.”

NIB nõukogu on teinud ettepaneku jagada panga Põhjamaade ja Baltimaade liikmesriikides dividendidena 25 miljonit eurot.

Saate lisateavet meie 2022. aasta koondaruandest, mis hõlmab meie tegevust, mõju, jätkusuutlikkust ja finantsaruandlust.

Peamised finantsnäitajad ja suhtarvud
Miljonites eurodes, kui pole öeldud teisiti
 20222021
Puhas intressitulu 219201 
Kasum enne netolaenukahjumeid 136133 
Puhaskasum 139159 
Väljamakstud laenud 3 7052 440 
Sõlmitud laenulepingud 4 1141 852 
Tasumata laenud 22 19522 313 
Uued emiteeritud võlakirjad 9 6307 028 
Sertifikaatidega tõendatud võlad 31 59531 526 
Koguvarad 39 28037 553 
Omakapital/koguvarad (%) 10,410,6 

NIB on rahvusvaheline finantsasutus, mille omanikeks on kaheksa liikmesriiki: Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi. Pank rahastab era- ja avaliku sektori projekte liikmesriikides ja neist väljaspool. NIB omab kõrgeimat võimalikku krediidireitingut AAA/Aaa juhtivatelt reitinguagentuuridelt Standard & Poor’s ja Moody’s.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust:

André Küüsvek, president ja tegevjuht, tel. +358 10 618 001, info@nib.int

Kim Skov Jensen, finantsjuht, tel. +358 10 618 0209, kim.jensen@nib.int

Jukka Ahonen, kommunikatsioonijuht, tel. +358 10 618 0295, jukka.ahonen@nib.int