28 Feb 2023

Stærk stigning i efterspørgslen efter NIB’s langfristede udlån i 2022

Efterspørgslen efter NIB’s langfristede udlån steg betydeligt i 2022, hvilket skyldtes et lavere udbud af langfristede lån hos kommercielle banker og på obligationsmarkedet, den accelererede grønne omstilling og en udvidelse af NIB’s produkter inden for bæredygtig finansiering. De samlede låneudbetalinger for året udgjorde EUR 3.705 millioner og de indgåede låneaftaler EUR 4.114 millioner, hvilket er en stigning fra henholdsvis EUR 2.440 millioner og EUR 1.852 millioner.

”Vores mandat til at finansiere projekter, der forbedrer produktiviteten og gavner miljøet, er vigtigere end nogensinde. Det samme gælder vores stabiliserende rolle. Mens energikrisen og den øgede økonomiske usikkerhed som følge af Ruslands krig i Ukraine gør andre finansielle aktører mere tilbageholdende med at yde lån, fortsætter vi med at støtte vores kunder,” siger André Küüsvek, NIB’s President and CEO.

Udbetalinger til energiproduktion (10 % af de samlede udbetalte lån), energinet og energidistribution var størst (16 % af samme) i henhold til sektorsammensætning. Energiinvesteringer er hovedsagelig drevet af dekarboniseringsstrategier og klimamål, mens forsyningssikkerhed blev en yderligere drivkraft i 2022.

NIB påbegyndte desuden gennemførelsen af den strategi, som bestyrelsen godkendte i slutningen af 2021.  Det omfattede flere bæredygtighedsrelaterede udlån og øget aktivitet i tidligere mindre velbetjente markedssegmenter. NIB tilsluttede sig også InvestEU-programmet.

I 2022 udgjorde projekter, der opnåede en “god” eller “fremragende” mandatvurdering af NIB’s miljø- eller produktivitetspåvirkning, 99,2 % af det samlede beløb af vurderede lån, hvilket oversteg målsætningen på 90 %. NIB’s bestyrelse har godkendt at hæve dette mål til 95 % fra 2023.

“Fremadrettet er vi fortsat godt på vej med vores strategi og øger nu ambitionsniveauet yderligere med henblik på endnu mere målrettet finansiering i fremtiden. Den Nordiske Investeringsbank vil fortsat spille en vigtig rolle som den internationale finansielle institution for den nordisk-baltiske region og vil støtte regionen i at forblive på forkant inden for både teknologi og den grønne omstilling”, siger André Küüsvek.

Nettoindtjeningen for året var EUR 139,3 millioner sammenlignet med EUR 159,2 millioner i 2021. “NIB’s nettorenteindtægter steg i 2022, men året bød også på højere urealiserede tab på dagsværdien af obligationsbeholdninger som følge af øgede kreditspænd, og nettotab på udlån var mindre positive end i 2021. Vores kreditportefølje er fortsat stærk, og det samme gælder vores kapital- og likviditetssituation”, siger Kim Skov Jensen, NIB’s Chief Financial Officer.

NIB’s bestyrelse foreslår, at der udbetales EUR 25 millioner i udbytte til bankens nordiske og baltiske medlemslande.

Du kan læse mere i vores kombinerede årsberetning for 2022, der omfatter både aktiviteter, påvirkning, bæredygtighed og regnskab. Download NIB’s årsberetning for 2022.

NøgletalI millioner euro, medmindre andet er angivet 20222021
Nettorenteindtægter 219201 
Indtjening før nettotab på udlån 136133 
Nettoindtjening 139159 
Udbetalte lån 3.7052.440 
Låneaftaler indgået 4.1141.852 
Udestående udlån 22.19522.313 
Nye gældsudstedelser 9.6307.028 
Gæld, der er dokumenteret ved certifikater 31.59531.526 
Aktiver i alt 39.28037.553 
Egenkapital/samlede aktiver (%) 10,410,6 

NIB er en international finansiel institution, der er ejet af otte medlemslande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige investeringsprojekter i og uden for medlemslandene. NIB har den højest mulige kreditvurdering, AAA/Aaa, hos de førende kreditvurderingsinstitutter Standard & Poor’s og Moody’s. Besøg os på www.nib.int.

 For yderligere information kontakt venligst:

André Küüsvek, President & CEO, +358 10 618 001, info@nib.int

Kim Skov Jensen, Chief Financial Officer, +358 10 618 0209, kim.jensen@nib.int

Jukka Ahonen, Head of Communications, +358 10 618 0295, jukka.ahonen@nib.int