16 Jun 2008

NIB finansierar avloppsrening på finska glesbygden

Nordiska Investeringsbanken (NIB) erbjuder i samarbete med lokala banker i Finland finansiering till privata hushåll och jordbruk för förbättringar i avloppshantering och åtgärder för att minska diffusa utsläpp.

NIB kanaliserar medel via intermediärbanker till miljöprojekt med syfte att förbättra avloppshanteringen och användningen av förnybara energikällor på den finska glesbygden. Med NIB:s lån kan intermediärbankerna erbjuda medel för att minska, hindra och behandla utsläpp från hushåll, jordbruk och små och medelstora företag. Intermediärrollen innebär att de lokala bankerna spjälkar upp NIB:s lån i mindre belopp och lånar medlen vidare till miljöprojekt.

Cirka en miljon finländare, eller 20 procent av befolkningen, bor i hus som inte är anknutna till kommunala avloppssystem. Detta innebär att 350 000 permanent bebodda hushåll, och ytterligare 450 000 sommarbostäder, behandlar sitt avloppsvatten på plats. Systemen för avloppsbehandling är i många fall gammalmodiga eller på annat sätt ineffektiva, vilket leder till att obehandlat avloppsvatten rinner ut i floder och sjöar samt i bostadsområden och vidare till Östersjön. En stor del av kväve- och fosforutsläppen från Finland till Östersjön härstammar från jordbruk och obehandlat avloppsvatten från glesbygden. Kväve- och fosforutsläppen anses vara en av de främsta orsakerna till övergödningen av Östersjön.

NIB:s lån kan även gå till hushåll för att installera nya värmesystem som utnyttjar jordvärme eller att installera bättre isolerade fönster i syfte att minska energispill och på det sättet effektivera energianvändningen. För jordbrukens del kan nämnas miljövänliga sätt att hantera gödsel och dynga.

- Det här är en fin chans för NIB att nå ut till miljöprojekt på gräsrotsnivå och åtgärda diffusa utsläpp till vatten och luft i Finland och Östersjön, säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.

Östersjöns ekologiska tillstånd och åtgärder för klimatförändringen har hög prioritet i NIB:s utlåningsverksamhet. Lånen allokeras från NIB:s miljölåneordning för Östersjön som inrättades i februari i år. NIB har ingått avtal med Aktia Sparbank Abp och Sampo Bank Abp som kommer att fungera som intermediärer. Låneavtalen uppgår till totalt 60 miljoner euro.

NIB välkomnar möjligheten att delta i liknande finansieringsformer även med andra banker.

NIB är en multilateral finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga investeringsprojekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För ytterligare information vänligen kontakta NIB:
Vd Johnny Åkerholm, tfn +358 10 618 001
Senior Manager Kim Krokfors, tfn +358 10 618 0517