30 Aug 2011

NIB finansierar modernisering av svenska Bonniers tryckpress

NIB och Bonnier AB har undertecknat ett lån på totalt 25 miljoner euro (ca 230 miljoner svenska kronor). Lånet ska finansiera ett nytt och modernt maskineri för tidningstryck i Bonnierägda Bold Printing Groups anläggning nära Stockholm.

Lånet, med en återbetalningstid på sex år, bidrar till finansieringen av tryckföretagets investeringar i en ny, högautomatiserad trycklinje. Den moderna utrustningen för tidningstryck ska ersätta två äldre tryckpressar i tryckeriet. Dessutom kommer fyra nya linjer för efterbehandling att ersätta sex äldre linjer.

Med den moderniserade utrustningen kan tryckföretaget minska sin energikonsumtion och öka produktionseffektiviteten.

- Projektet som NIB-lånet finansierar utgör ett exempel på hur miljönytta går hand i hand med ökad lönsamhet. Ny och modern utrustning ökar energieffektiviteten, minskar koldioxidutsläpp och kan leda till nya affärsmöjligheter, säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.

Bonnier AB är en mediekoncern med verksamhet inom olika medieformer; förlag, radio och tv, affärspress och underhållning. Koncernen ägs till fullo av Bonnier-familjen, och verkar i fler än 170 bolag i 17 länder. Tryckeriverksamheten har en central position inom koncernen.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ulf Westergård, Senior Manager, Origination, tfn +358 10 618 0234,

Nina Monsen, Senior Communications Specialist, tfn +358 10 618 0291,