26 Oct 2009

NIB-lån för fjärravläsning av elförbrukning

Nordiska Investeringsbanken (NIB) och eldistributionsbolaget Helen Elnät Ab har avtalat om ett långfristigt lån på EUR 28 miljoner för att stödja ett investeringsprogram med syfte att installera mätare för fjärravläsning av elkonsumtion.

Då investeringsprogrammet är slutfört vid utgången av år 2013 kommer 350 000 hushåll och andra elkonsumtionsenheter i Helsingfors att vara kopplade till det nya fjärravläsningssystemet. Systemet fungerar genom tvåvägskommunikation, och erbjuder flera funktioner som förbättrar kundernas möjligheter att kontrollera och optimera sin elförbrukning, till exempel genom att mäta elförbrukningen i realtid.

Helen Elnät Ab:s kunder får en bättre överblick över sin elkonsumtion. Elräkningen baseras på den verkliga förbrukningen istället för på uppskattningar. Som ett resultat av det nya systemet väntas elkonsumtionen minska med upp till 5 procent per år. Minskad konsumtion leder till lägre produktion vilket gör att investeringsprogrammet minskar utsläppen från energiproduktion med fossila bränslen.

- Projektet är ett bra exempel på hur vi genom små steg kan bidra till att minska vårt ekologiska fotavtryck. Förbättrad energieffektivitet och minskad energikonsumtion är de viktigaste medlen för att reducera användningen av fossila bränslen, konstaterar NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.

Det nya systemet effektiviserar Helen Elnät Ab:s kundservice och förbättrar såväl kontroll som planering av elnätets kapacitet.

NIB är en multilateral finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga investeringsprojekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För mer information, vänligen kontakta

NIB

Lars Selenius, Senior Director Lending, tfn +358 10 618 0502,

Kim Krokfors, Senior Manager Lending, tfn +358 10 618 0517,

Linda Lindfors, Communications Specialist, tfn +358 10 618 0299,

Helen Elnät Ab

Risto Harjanne, verkställande direktör, tfn +358 9 617 2400,

Jouni Lehtinen, enhetschef, tfn +358 9 617 2581,

Mauri Vatanen, enhetschef, tfn + 358 9 617 2488,