Bild: Leppäkoski Group

Bild: Leppäkoski Group

14 Dec 2020

NIB finansierar investeringar i eldistributionsnät i Birkaland och Satakunta

NIB och finska Leppäkoski Group Oy har tecknat ett 10-årigt avtal om lån för att finansiera investeringar i förbättring av eldistributionsnätet i Birkaland och Satakunta 2021–2024.

Syftet med investeringsprogrammet på 10 miljoner euro är att förbättra elleveranssäkerheten och tillgodose framtida elanvändning.

Investeringarna omfattar utbyte av luftledningar med jordkabel och ersättande av gamla transformatorstationer. Med mer jordkablar i stället för luftledningar blir nätet både mer energieffektivt och vädersäkert. Investeringsprojektet förbättrar leveranssäkerheten genom att minska sannolikheten för strömavbrott som orsakas till exempel av nordiska klimatförhållanden och väderpåverkan.

Förutom att förstärka det befintliga nätet ska investeringen göra det möjligt för Leppäkoski Group att integrera fler småskaliga installationer för förnybar energi (främst solceller) i sitt nätverk. År 2019 hade bolaget 300 småskaliga solcellsanläggningar i nätet och antalet förväntas uppgå till det dubbla under 2020.

År 2019 levererade bolaget 373 GWh el till 26 000 hushåll och 4 000 företag i Birkaland och Satakunta i Finland. Leppäkoski Groups distributionsnät omfattar för närvarande 4 280 kilometer.

Energibolaget Leppäkoski Group (grundat 1919) levererar el, fjärrvärme, naturgas och andra energilösningar i Birkaland och Satakunta. Koncernen består av moderbolaget Leppäkoski Group Oy och dess helägda dotterbolag Leppäkosken Sähkö Oy, Leppäkosken Lämpö Oy, Leppäkosken Energia Oy och Grid.vc Oy.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information vänligen kontakta

Sebastian Påwals, direktör, på +358 10 618 0527, sebastian.pawals@nib.int

Iiris Anttalainen, kommunikationsenheten, på +358 10 618 0258, iiris.anttalainen@nib.int