Illustration: Strängnäs kommun

Illustration: Strängnäs kommun

18 Nov 2020

NIB tecknar avtal om låneram för modernisering av vatteninfrastrukturen i Strängnäs

NIB och Strängnäs kommun har avtalat om ett 25-årigt lån på 280 miljoner kronor för finansiering av kommunens investeringsprogram för att förbättra avloppsinfrastrukturen.

Kreditfaciliteten tilldelas Strängnäs kommuns investeringsprogram för avloppsinfrastrukturprojekt åren 2020–2024.

Investeringarna ska säkerställa både optimalt ekonomisk drift av den befintliga infrastrukturen och tillräcklig flexibilitet för framtida behov genom utbyggnad och modernisering av avloppsreningen och biogasproduktionen i Strängnäs.

Projekten omfattar nedstängning av det gamla och ineffektiva Mariefredsverket, ombyggnation och utbyggnad av Strängnäs avloppsreningsverk, och anläggning av en avloppsledning mellan de två tätorterna. Dessutom görs stora investeringar i utbyggnad och förbättring av det befintliga ledningsnätet. De totala investeringskostnaderna för projekten uppgår till 561,6 miljoner kronor.

Strängnäs är en av de äldsta städerna i Södermanlands län. Kommunen är belägen vid Mälarens södra strand och har 36 544 invånare (vid utgången av 2019).

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Patrik Marckert, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0266, patrik.marckert@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, på 358 10 618 0496, arild.moen@nib.int