Laddstationer för elbilar kommer att installeras i Mäntsälä

Laddstationer för elbilar kommer att installeras i Mäntsälä

21 Oct 2019

NIB och Nivos Energia förbättrar infrastrukturen för el och vatten i Mäntsälä

NIB och finska elbolaget Nivos Energia Oy har avtalat om ett lån på 10 miljoner euro för att finansiera investeringar i förnybar energi och vatten i Mäntsälä, norr om Helsingfors.

Låneprogrammet med en löptid på 14 år ska finansiera Nivos Energias investeringar i att förbättra tillgången på förnybar energi och upprätthålla en hållbar vatteninfrastruktur i Mäntsälä kommun.

Investeringsprogrammet omfattar en biogasanläggning som ska byggas på ekogården Knehtilä, som ligger i byn Palopuro. Gården hör till ett nätverk av lokala spannmålsodlare och förädlare. Biomassa från gröngödslingsvallar i växelbruket på Knehtilä blandas med häst- och kycklinggödsel från närliggande gårdar och omvandlas till biogas som kan användas i jordbruksmaskiner och säljas för personbilsbruk.

Den nya biogasanläggningen bidrar till utfasningen av fossila bränslen inom energiproduktionen och att göra gårdarna självförsörjande när det gäller näringsämnen.

I programmet ingår även återvinning av överskottsvärme från en datahall i Mäntsälä till det lokala fjärrvärmenätet.

Andra energirelaterade investeringar är en ny kraftledningssträckning mellan Hikiä och Kapuli samt läggning av jordkablar och förstärkning av Nivos Energias distributionsnät. Dessutom kommer laddstationer för elbilar att installeras i kommunen.

Investeringarna i vatten och avlopp omfattar utbyggnad och modernisering av avloppssystem och avloppsrening samt utbyggnad av dricksvatteninfrastrukturen.

”Insatserna för att förbättra produktionen av hållbar energi och vatteninfrastrukturen stödjer det ökande antalet hushåll och företag i Mäntsälä. De främjar också hållbar produktion och tillväxt i samhället”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Projekten genomförs 2018–2022.

Nivos Energia Oy är ett kommunalt bolag som distribuerar el och fjärrvärme samt tillhandahåller vattentjänster i Mäntsälä, norr om Helsingfors. Bolaget levererar också naturgas och biogas samt erbjuder bredbandstjänster och solpaneler.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Sebastian Påwals, Director, Head of Energy & Water, på +358 10 618 0527, sebastian.pawals@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int