Bild: Keitele Group

Bild: Keitele Group

28 Mar 2019

NIB finansierar anläggningar för hållbar träförädling i Finland

NIB och Keitele Timber har avtalat om ett lån på 15 miljoner euro för att finansiera företagets investeringar i anläggningar för mekanisk träförädling. Lånet har en löptid på tio år.

NIB:s lån till Keitele Timber ska finansiera företagets investeringar i materiella anläggningstillgångar, maskiner, rökgasskrubbrar, sågspån- och barktorkar och en pelletsfabrik. Keitele Timber är ett dotterbolag till skogsindustrikoncernen Keitele Group som driver tre sågvarufabriker.

Keitele Group levererar virke och träprodukter huvudsakligen till byggindustrin och för tillverkning av möbler, dörrar, fönster m.m. Ungefär 90–95 procent av koncernens träråvara kommer från hållbart brukade (PEFC-certifierade) finska skogar. Den viktigaste träförädlingsprodukten är limträ, som kan ersätta stål eller betong i konstruktioner. Produktion av limträ förbrukar mindre energi än framställning av annat material, och dessutom binder träkonstruktioner koldioxid under byggnadens livscykel.

Biprodukter från koncernens trävaruproduktion och träförädling är biobränslen, som till nästan 75 procent säljs till lokala energiföretag för energiproduktion.

Keitele Group verkar i finska glesbygder och erbjuder arbetstillfällen på mindre orter. Produkterna är däremot globala: koncernen exporterar över 90 procent av den förädlade trävaran till ett fyrtiotal länder. Ett av de viktigaste marknadsområdena är Asien och i synnerhet Japan.

”Vi förväntar att intresset i detta hållbara byggmaterial kommer att öka i framtiden. Den skogsbaserade ekonomin erbjuder både arbetstillfällen och tillväxtmöjligheter för våra medlemsregioner”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Familjeföretaget Keitele Forest Oy (etablerat 1981) är ett av de största företagen inom mekanisk träförädling i Finland. Keitele Groups samtliga tre produktionsanläggningar finns strategiskt nära finska virkesreserver: Keitele sågvarufabrik i Norra Savolax, Alajärvi sågvarufabrik i Södra Österbotten och Kemijärvi sågvaru- och limträfabrik i Lappland.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Anna Kajander, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0324, anna.kajander@nib.int

Niina Rantti, Communications Officer, på +358 10 618 0265, niina.rantti@nib.int