13 Dec 2018

NIB och Lundo Sparbank avtalar om ett andra låneprogram

NIB har tecknat ett låneprogram på 20 miljoner euro med finska Lundo Sparbank (Liedon Säästöpankki) för att finansiera små och medelstora företag (SMF) och miljöprojekt i sydvästra Finland.

Lundo Sparbank och NIB inrättade 2013 ett låneprogram på 10 miljoner euro för vidareutlåning till produktivitetshöjande projekt och miljöprojekt inom SMF-sektorn. Detta belopp har allokerats till totalt 141 SMF i regionen. Det nya låneprogrammet på 20 miljoner euro kommer således att svara mot det allt större behovet av finansiering hos Lundo Sparbanks kunder, som till 32 procent utgörs av företag, sammanslutningar och lantbruk.

SMF-projekten ska omfatta investeringar i nya maskiner, ny utrustning eller produktions- eller serviceenheter, samt rörelsekapital. Även investeringar i informations- och kommunikationsteknik och programvara samt i FoU kan omfattas av programmet. Dessutom kan miljöprojekt komma i fråga, som bland annat småskaliga projekt för att förbättra energieffektivitet.

”Trots att små och medelstora företag spelar en viktig roll för ekonomin i regionerna kan det ändå vara svårt för dem att hitta tillräcklig finansiering. Med lånet från NIB kan Lundo Sparbank öka utlåningen till SMF, samt jord- och skogsbruksföretag och bostadsbolag”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

”Under de senaste åren har Lundo Sparbank kraftigt ökat sin utlåning till SMF, lantbruk och bostadsbolag. Speciellt fokus har legat på företagsorganisering, investeringar och finansiering av bostadsproduktion. Vårt samarbete med NIB stärker ytterligare vår roll som SMF-finansiär”, konstaterar bankdirektör Jukka Taimisto på Lundo Sparbanks företagskontor.

Lundo Sparbank (grundad 1895) är Finlands näst största Sparbank. Banken med kontor i Åboregionen erbjuder bankservice till privathushåll och små och medelstora företag. Balansomslutningen är över en miljard euro, och banken betjänar sammanlagt 52 000 kunder, varav 4 700 är företag och sammanslutningar.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Taina Ulkoniemi, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0231, taina.ulkoniemi@nib.int

Niina Rantti, Communications Officer, på +358 10 618 0265, niina.rantti@nib.int

Jukka Taimisto, bankdirektör, på +358 50 554 2590, jukka.taimisto@saastopankki.fi