21 Dec 2017

NIB:s lån till NEFCO lyfter energieffektiviteten hos universitet i Ukraina

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO har avtalat om ett lån på totalt 30 miljoner euro för renovering av universitetsbyggnader i Ukraina för att förbättra energieffektiviteten och reducera utsläppen av växthusgaser.

Kostnaderna för projektet beräknas uppgå till 160 miljoner euro och omfatta renovering av universitetsbyggnader i flera städer i landet. Förbättringar görs på byggnadernas klimatskal, uppvärmning och ventilation samt belysning och de förväntas förlänga byggnadernas livslängd med i genomsnitt trettio år och bidra till att minska kostnaderna.

I första skedet kommer projektet att inkludera sju universitet belägna i Charkiv, Kiev, Lviv, Poltava, Tjernihiv, Sumy och Vinnytsja. Senare kommer fler universitet att ingå i renoveringsprogrammet. Renoveringarna ska inledas 2018 och slutföras före utgången av 2022.

”Att NIB deltar i finansiering av energieffektivitetsprojektet för universiteten i Ukraina ligger i linje med den gröna dimensionen av bankens mandat. Projektet kommer att påverka arbets- och studiemiljön för tusentals människor, och vi hoppas att det också ska ha betydande positiva effekter på den lokala ekonomin i de områden där universiteten är belägna”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

”Projektet har nationell omfattning och betydelse och förväntas förbättra universitetens kostnadseffektivitet genom mindre energiförbrukning. Det gör det möjligt för universiteten att rikta in sina knappa resurser på kärnverksamheten”, säger verkställande direktör Magnus Rystedt på NEFCO.

Med medlen från NIB förlänger NEFCO sitt lån till den ukrainska regeringen som representeras av landets finansdepartement. NEFCO:s lån till Ukraina täcks delvis av garantier från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Europeiska investeringsbanken är huvudfinansiär av projektet. Utöver lånet finansieras projektet genom understöd från det östeuropeiska partnerskapet för energieffektivitet och miljö (E5P), investeringsinstrumentet för grannskapspolitiken och Nordiska Miljöutvecklingsfonden.

NEFCO är ett internationellt finansinstitut som ägs av de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. NEFCO finansierar miljöinvesteringar med fokus på Östeuropa i syfte att skapa positiva miljöeffekter i Nordens närområden.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

NIB
Marjo Harri, Senior Director, Lending, på +358 10 618 0227,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, på +358 10 618 0296,

NEFCO

Helena Lähteenmäki, Investment Manager, på +358 10 618 0633,