23 May 2016

NIB finansierar nya multifunktionella lokaler för finska universitet

Medisiina D, Åbo universitets campus. Bild: Schauman arkitekter.

NIB och Finlands Universitetsfastigheter Ab har tecknat ett låneavtal med en återbetalningstid på 15 år för bygget av nya lokaler för forskning och undervisning i hälso- och sjukvård.

Lånet på 50 miljoner euro ska trygga finansieringen av nya multifunktionella lokaler med synergieffekter för odontologiska institutionen på Uleåborgs universitets campus i Kontinkangas och för medicinska fakulteten på Åbo universitets campus i Kuppis.

De nya lokalerna för odontologiska institutionen vid Uleåborgs universitet ska användas av munhälsoaktörerna i Uleåborgs stad och av tandhygienistutbildningen vid Uleåborgs yrkeshögskola. Genom projektet koncentreras munhälsotjänsterna till ett ställe samtidigt som utbildningsmöjligheterna blir bättre. Byggnaden ska tas i bruk före utgången av 2016.

Medisiina D i Åbo byggs för undervisning, forskning och diagnostik och ska användas av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo universitet, Åbo yrkeshögskola och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Byggnaden ska rymma flera hälso- och sjukvårdsaktörer och vara utrustad med den senaste medicintekniken. Byggarbetet förväntas bli klart sommaren 2018.

”De nya universitetsanläggningarna bidrar till att etablera moderna forsknings- och vårdkluster, och stärker samarbetet mellan hälsovårdsaktörerna och universiteten. Projektet höjer effektiviteten i den offentliga hälsovården i Finland, och är därför lämpligt för ett NIB-lån”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Bägge anläggningarna byggs i enlighet med kriterierna för det internationella miljöcertifikatet BREEAM för miljövänliga byggnader. Certifikatet styr valet av strukturer och material för att säkerställa att lokalerna byggs och underhålls på ett hållbart sätt.

Finlands Universitetsfastigheter Ab är ett bolag som utvecklar attraktiva campusområden och underhåller och hyr ut lokaler för finländska högskolor och företag utanför huvudstadsregionen. Bolaget ägs av finska staten och universiteten utanför Helsingforsregionen.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Tarja Kylänpää, Senior Director, Origination, på +358 10 618 0237,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,