23 Dec 2015

NIB finansierar biobränslekraftverk och optofibernät i svenska Jönköping

Torsvik 2. Foto: Jönköpings Rådhus AB

NIB och Jönköpings kommun har avtalat om ett långfristigt lån på 100 miljoner kronor (10,8 miljoner euro) för anläggning av ett kraftvärmeverk och utbyggnad av det lokala optofibernätet.

Lånet med en löptid på 25 år beviljades för finansieringen av det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket Torsvik 2, som ligger 10 kilometer utanför Jönköping. Verket med en effekt på 110 MW togs i drift hösten 2014. Förvaltare av verket är Jönköping Energi AB.

Torsvik 2 eldas med rester från skogsavverkning eller avfall som inte går att återvinna på annat sätt. Verket ger 340 GWh fjärrvärme per år och 120 GWh el per år. Detta motsvarar ungefär 50 procent av behovet i regionen. Verkets produktion tillgodoser behoven i cirka 30 000 hushåll som är anslutna till fjärrvärme och elnätet.

Lånet ska också användas för finansiering av utbyggnaden av Jönköping Energis stadsnät som ger operatörsoberoende uppkoppling för 26 000 hushåll och små och medelstora företag. Investeringen i ICT-infrastruktur kommer att höja hastigheten i stadsnätet och ge tillgång till molntjänster, hälsovård, distansundervisning och medietjänster.

Parterna har kommit överens om att ytterligare överväga finansieringen av projektet, med en total övre gräns på 500 miljoner kronor.

Låntagaren Jönköpings Rådhus AB ägs till fullo av Jönköpings kommun, och äger Jönköping Energi AB, som levererar energi-, avfallshanterings- och telekomlösningar.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Yngve Söderlund, Senior Manager Lending, Origination, på +358 10 618 0239,

Arild Moen, Senior Communications Officer, at +358 10 618 0496,