Görvälnverket i Norrvatten. Photo: Norrvatten

Görvälnverket i Norrvatten. Photo: Norrvatten

17 Jun 2015

NIB finansierar dricksvattenförsörjning i Uppland

Görvälnverket. Foto: Norrvatten.

Nordiska investeringsbanken (NIB) och den svenska dricksvattenproducenten Norrvatten har tecknat ett långfristigt lån på sammanlagt 252 miljoner kronor (27 miljoner euro) för anslutningen av Norrtälje till Norrvatten.

Lånet med en löptid på 20 år används till finansiering av Norrvattens program för infrastrukturinvesteringar i en 55 kilometer lång huvudledning för renat dricksvatten från Mälaren till de 25 000 invånarna i Norrtälje.

Dessutom har en reservledning byggts mellan Österåker och Vaxholm för att säkerställa leveransen av rent vatten till regionen i fall av läcka i ledningsnätet. Bägge ledningarna tas i drift sommaren 2015.

Invånarantalet i regionen förväntas öka stadigt de närmaste 15 åren. I projektet svarar Norrvatten på den ökade efterfrågan genom att skapa tillgång till dricksvatten och ta tillvara den lediga kapacitet som finns i Norrvattens vattenverk, Görvälnverket.

Norrvatten är ett kommunalförbund som består av 14 medlemskommuner i Uppland norr om Stockholm. Norrvatten är Sveriges fjärde största kommunala dricksvattenproducent.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta
Tore Emanuelsson, Senior Manager, Origination, Infrastructure, Transportation & Telecom, på +358 10 618 0244,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,