21 Jan 2014

NIB finansierar kraftkabel i Helsingfors

Bild: Helen Sähköverkko

Nordiska Investeringsbanken (NIB) och finska eldistributionsbolaget Helen Elnät Ab har tecknat ett låneavtal på 10 miljoner euro. Lånet har en återbetalningstid på 10 år, och ska finansiera en ny dubbel kabelförbindelse på 110 kilovolt mellan Södervik och Viksbacka i Helsingfors, Finland.

Kabeln kommer att förbättra elleveranssäkerheten i centrala Helsingfors och utgöra en del av det regionala transmissionsnätet i Helsingfors och grannstaden Vanda. Byggarbetet utförs invid eller under vägar 2014–2016. Kabeln minskar Helen Elnäts driftskostnader eftersom den ersätter extern reservkapacitet under planerade avbrott i någon av de äldre förbindelserna.

Den nya kabeln byggs i tillägg till de befintliga 110 kilovolts kraftledningarna mellan Hertonäs och Södervik, och kablarna mellan Sockenbacka, Mejlans och Sundholmen. Helsingfors centrum har cirka 200 000 invånare och är givetvis ett viktigt område för företag och administration. Elkonsumtionen vid förbrukningstoppar är idag kring 400 megawatt, och förväntas öka till 480 megawatt fram till 2020.

Helen Elnät Ab svarar för planering, byggnad, drift och underhåll av distributionsnätet i nästan hela Helsingfors stad. Bolaget hör till Helsingfors Energi-koncernen som ägs av Helsingfors stad, och ansvarar för ca 6 300 km distributionsnät med kring 355 000 slutanvändare.

Nordiska Investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution, som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta:

Sami Loukkola, Senior Manager Lending, tfn +358 50 311 3698,

Arild Moen, Senior Communications Officer, tfn +358 10 618 0496,