9 Jan 2013

NIB finansierar uppgraderingar av finska vattenkraftverk

Nordiska Investeringsbanken (NIB) och det finska vattenkraftbolaget Kemijoki Oy har tecknat ett låneavtal på 20 miljoner euro, med en återbetalningstid på tolv år. Syftet med lånet är att förnya och öka produktionen av vattenkraft.

Kemijoki kommer att använda medlen för att finansiera ett renoverings- och förnyelseprogram för sina vattenkraftverk i Finland. Den totala kapaciteten i Kemijokis anläggningar kommer att öka utan att störa befintliga vattenkanal- eller betongkonstruktioner. När programmet är genomfört år 2016 förväntas Kemijokis vattenkraftkapacitet öka med 25 MW, och produktionen med 14 GWh per år.

Den ökande effektiviteten i befintliga vattenkraftverk kommer att bidra till en minskad användning av elproduktion som är beroende av fossila bränslen.

– NIB:s lån hjälper Kemijoki att öka sin vattenkraftkapacitet på ett mycket kostnadseffektivt sätt, och minskar samtidigt utsläppen av växthusgaser, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Den högre produktionen i Kemijokis vattenkraftverk kommer även att förbättra Finlands möjligheter att balansera elbehovet under olika årstider. Möjligheten att lagra vatten i reservoarer, och justera turbinkapaciteten enligt faktisk efterfrågan, innebär att vattenkraft är bäst lämpad för att balansera nivån av elproduktion till det nationella nätet. Denna kapacitet är nödvändig för att Finland ska kunna utöka kraftproduktionen från andra förnyelsebara källor.

NIB klassificerar lånet som en miljöinvestering, och lånet beviljas enligt klimatlåneprogrammet CLEERE.

Kemijoki Oy är en av Finlands största producenter av vattenkraft, och den finska staten är majoritetsägare. Företaget driver tjugo vattenkraftverk med en totalkapacitet på 1 142 MW. Kemijoki ansvarar för 30 procent av den nationella dagsregleringen, och är den mest betydande leverantören av frekvensstyrd drift och störningsreserv i Finland.

Nordiska Investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution, som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

Ytterligare information lämnas av

Sebastian Påwals, Senior Manager Origination, tfn +358 10 618 0527,

Arild Moen, Senior Communications Officer, tfn +358 10 618 0420,