9 Jul 2020

NIB:s uppdaterade stadgar träder i kraft 29 juli

Nordiska investeringsbankens (NIB) nordiska och baltiska ägarländer har godkänt ändringar i bankens stadgar för att säkerställa att banken fortsatt följer sunda principer för bankverksamhet. Ändringarna träder i kraft 29 juli 2020.

Banksektorn har genomgått betydande förändringar sedan den senaste finanskrisen vad gäller kapital- och riskhantering samt tillsyn. NIB:s ägarländer vill genom att uppdatera bankens stadgar anpassa bankens verksamhet till ändringarna och befästa bankens starka ställning i framtiden.

Ändringarna av stadgarna stärker NIB:s finansieringskapacitet och säkerställer effektiv kontroll av verksamheten. Det smidigare ramverket ska ge NIB bättre flexibilitet och tillåta effektivare tilldelning av finansiering till produktivitetshöjande och miljöfrämjande projekt.

Sunda och omfattande policyer för kapital- och riskhantering säkerställer för obligationsinnehavarna att NIB även framöver kommer att ha högsta möjliga kreditvärdighet och kan erhålla medel på kreditmarknaden på fördelaktiga villkor, vilket är nödvändigt för att uppfylla bankens mandat.

De godkända ändringarna i stadgarna innefattar:

  • Den nuvarande utlåningsgränsen ersätts med ett riskbaserat, omfattande ramverk för kapital- och likviditetshantering enligt sunda principer för bankverksamhet, och minimikrav på kapital, likviditet och skuldsättning introduceras.
  • De speciella lånefaciliteterna för projektinvesteringslån (PIL) och miljöinvesteringslån (MIL) avvecklas. De utestående beloppen under PIL och MIL, liksom nya lån av dessa typer, kommer att ingå i NIB:s normala utlåning.
  • Den institutionella styrningen förbättras genom att bankens kontrollkommittés och de externa revisorernas roller förtydligas och ordförandeskapet i kontrollkommittén ges en starkare roll.
  • Kapitalinvesteringar tillåts som en ny finansieringsform för banken, utöver lån och garantier, med förbehåll för enhälligt förhandsgodkännande av styrelsen och inom limiter som fastställs enligt tillgängligt kapital.

Överenskommelsen om NIB av den 11 februari 2004 och ändringsöverenskommelsen av den 28 februari 2020, till vilken de ändrade stadgarna är bifogade, är tillgängliga här.

Läs mer om ändringarna här.

Därtill inför banken mer utförliga bestämmelser för kapital- och likviditetshantering i ett nytt dokument med principer för kapital- och likviditetshanteringen. Principerna är ett verktyg med vilket NIB:s ägarländer genom bankens råd kan finjustera de ramar och limiter för kapital- och likviditetshanteringen som anges i stadgarna. Bankens råd utgörs av finans-, industri-, handels- och näringsministrar från NIB:s nordiska och baltiska ägarländer.

”Vi vill stärka NIB och hjälpa banken att uppfylla sitt mandat och effektivt utnyttja kapitalet, samt samtidigt upprätthålla det högsta möjliga trippel-A kreditbetyget. Detta är synnerligen viktigt i dagens läge med tanke på de aldrig tidigare skådade utmaningar som krisen med covid-19 medfört. Vi är övertygade om att stadgeändringarna ger banken fortsatt relevans och inverkan för ökad hållbarhet och framgång i den nordisk-baltiska regionen”, säger Vilius Šapoka, Litauens finansminister och ordförande av NIB:s råd.

Nordiska investeringsbanken (NIB) är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Henrik Normann, verkställande direktör, på +358 10 618 001, info@nib.int

Jukka Ahonen, kommunikationsdirektör, på +358 10 618 0295, jukka.ahonen@nib.int