Timo Rajala, CFO på Helen Ab & André Küüsvek, verkställande direktör för NIB

16 Dec 2022

NIB och Helen avtalar om hållbarhetslänkat lån

Nordiska investeringsbanken (NIB) och det finländska energibolaget Helen Ab har tecknat ett tioårigt avtal om ett hållbarhetslänkat lån på 150 miljoner euro. Lånet är kopplat till Helens klimatmål att minska koldioxidintensiteten och utsläppen av växthusgaser i sin verksamhet.

Helen är det första finländska energiföretaget som har fått officiellt godkännande av Science Based Targets initiative (SBTi) för att utsläppsminskningsmålen är i linje med en begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5°C. Från startåret 2019 till 2030 har företaget förbundit sig att minska växthusgasutsläppen i scope 1 och 2 från producerad el och värme, liksom växthusgasutsläppen i scope 1 och 3 från såld el och värme med 77 procent per MWh.

”Energisektorn är en av de största bidragarna till klimatförändringen, men är också en nyckelspelare i kampen mot förändringen. Genom att koppla finansiering till ambitiösa, vetenskapsbaserade klimatmål, understryker Helen sina åtaganden i en hållbar omställning”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

NIB och Helen har kommit överens om två resultatindikatorer (KPI) som ska uppnås, baserade på koldioxidintensitet och absoluta utsläpp av växthusgaser. Resultatet kommer att mätas i slutet av 2026 och 2030 för justering av priset på lånet:

  • Målet för koldioxidintensitet 129 kgCO2e per MWh för såld elektricitet och värme ska uppnås till slutet av 2026 
  • Målet för koldioxidintensitet 58 kgCO2e per MWh för såld elektricitet och värme ska uppnås till slutet av 2030 
  • Målet för absoluta växthusgasutsläpp 1 602 ktCO2e ska uppnås till slutet av 2026
  • Målet för absoluta växthusgasutsläpp 720 ktCO2e ska uppnås till slutet av 2030

Om målen uppnås kommer växthusgasutsläppen att minska med cirka 2 575 000 tCO2eq. Dessutom kommer investeringarna i produktion och lagring av förnybar energi att öka leveranssäkerheten och minska trycket på uppvärmningskostnaderna.

”Helen har redan tagit och kommer att fortsätta ta väldiga steg mot ett hållbart energisystem. Till år 2024 kommer Helen att sluta använda kol i sitt värme- och kylsystem i Helsingfors. Till 2026 kommer bolaget att producera 8 % av Finlands elproduktion, och produktionen blir utsläppsfri. Operativt kassaflöde och stark balansräkning är byggstenarna i denna förändring.
Efter att som första finländska bolag fått officiellt godkännande från SBTi för våra utsläppsminskningsmål känns det spännande att välkomna NIB ombord och främja finansiering baserad på dessa SBT”, säger Timo Rajala, CFO på Helen Ab.

Helen Ab är ett bolag för produktion och distribution av energi, ägt av Helsingfors stad. Företaget tillhandahåller fjärrvärme och fjärrkyla i Helsingforsregionen och säljer elektricitet till cirka 600 000 kunder över hela Finland. Helen erbjuder också lösningar för regional och förnybar energi, smarta fastigheter och eldriven trafik.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Kari Jaukkuri, Senior Banker, Utilities, på +358 10 618 0237, Kari.Jaukkuri@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Officer, på +358 10 618 0235, Vytautas.Brazaitis@nib.int

Related resources

16 Dec 2022

Helen Ltd

EUR 150 million