2 Dec 2016

NIB medfinansierar biovärmeverk i Lahtis

Foto: Lahti Energia

NIB har tecknat avtal om ett 15-årigt lån med det finska energibolaget Lahti Energia för anläggningen av Kymijärvi III, ett nytt värmeverk som drivs med biobränsle. Projektet ingår i Lahtis stads program för att halvera koldioxidutsläppen fram till 2025 jämfört med basåret 1990.

Det nya biovärmeverket på 170 MW ska ersätta Kymijärvi I, dvs. den nuvarande kolpannan på 350 MW, som når slutet av sin tekniska livslängd 2020. Det nya värmeverket ska leverera fjärrvärme för Lahtis och Hollola. Det huvudsakliga bränslet är certifierad biomassa.

Biovärmeverket konstrueras enligt den bästa tillgängliga tekniken. Dessutom kommer Kymijärvi III att ha effektiv rökgasrening som klarar EU:s industriutsläppsdirektiv.

Värmeverket utrustas även med effektiv värmeåtervinning från rökgaserna och hantering av kondensatet från värmeåtervinningen. Flygaskan som uppstår återvinns som skogsnäring eller för annat nyttobruk. Värmeåtervinningen beräknas förbättra den totala effektiviteten med 10–15 procent. Projektet förväntas reducera koldioxidutsläppen med upp till 500 000 ton per år.

Utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider antas minska med cirka 600 ton per år.

Lahti Energia uppskattar att de totala kostnaderna för värmeproduktionsprojektet uppgår till 165 miljoner euro.

Lahti Energia, grundat 1907, är en mångsidig energikoncern som satsar på ekoeffektivitet och nya teknologier. Koncernen producerar el, fjärrvärme och fjärrkyla, jordgas, processenergi för industri samt andra tjänster inom energiproduktion och energikonsumtion. Bolaget ägs av Lahtis stad.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Sami Loukkola, Senior Manager, Lending, på +358 50 311 3698,

Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496,

Related resources

01 Dec 2016

Lahti Energia Oy

EUR 75 million