24 Jan 2019

NIB ger ut den första nordisk–baltiska blå obligationen

Nordiska investeringsbanken (NIB) har emitterat sin första nordisk-baltiska blå obligation den 24 januari 2019. Obligationen om 2 miljarder svenska kronor har en löptid på fem år, och utfärdades inom NIB:s ramverk för miljöobligationer (NIB Environmental Bonds). Obligationen är avsedd för investeringar i hantering och skydd av vattenresurser.

Målgruppen för NIB:s nordisk-baltiska blå obligation är hållbara investerare. Lämpliga projekt omfattar avloppshantering, motverkan av vattenförorening och vattenrelaterad anpassning till klimatförändring.

Norden och Baltikum är regioner med goda vattenresurser, men mänsklig aktivitet och nya typer av föroreningar medför ett tilltagande tryck på vattenmiljöerna.

Östersjön har drabbats hårt av eutrofiering till följd av stora utsläpp av kväve och fosfor som leder till överproduktion av växter och alger. Investeringar i avloppshantering är därför oumbärliga för en hållbar urban utveckling i framtiden.

”NIB har länge spelat en viktig roll i återställandet av Östersjön. Under de senaste femton åren har banken finansierat flera projekt med en positiv effekt på det marina livet och på ytvatten- och grundvattenkvalitet”, säger Lars Eibeholm, treasurychef på NIB.

”NIB har varit aktiv på marknaden för gröna obligationer sedan 2011, och är den största utställaren av gröna obligationer i Norden. Den nordisk-baltiska blå obligationen (Nordic-Baltic Blue Bond) riktar sig speciellt till investerare som är medvetna om de utmaningar som gäller regionens vattenresurser, speciellt Östersjön”, säger Lars Eibeholm. ”Obligationen gör det möjligt för investerare att direkt understöda vattenrelaterade projekt som möter dessa utmaningar.”

“Med starkt stöd från investerarna har SEB fungerat som lead manager för denna transaktion på två miljarder kronor, som stödjer vattenprojekt runt Östersjön. Utgivningen, som blev dubbelt övertecknad, bidrar till att den finansiella sektorn får fördjupad förståelse för de utmaningar som de marina ekosystemen möter och hur dessa kan lösas”, säger Christopher Flensborg, chef för Climate & Sustainable Finance inom Stora företag & Finansiella institutioner på SEB.

Ett av projekten som kommer att erhålla finansiering från den nya blå obligationen är projektet Nya Slussen i Stockholm. NIB finansierar både miljövänliga transportlösningar för Slussen och ombyggnaden av slussarna.

Utbyggnaden av slussarna ska ge större avtappningskapacitet och möjliggöra högre slussportar genom att två nya och större avtappningskanaler byggs vid slussarna.

Nya Slussen spelar en avgörande roll i att minska översvämningsrisken i Stockholm och hjälper staden och Mälarregionen att förbereda sig på effekterna av stigande havsnivåer och mer extrema väderförhållanden i framtiden. Mer information om projektet finns här.

Ett gemensamt pressmeddelande om obligationstransaktionen finns här (PDF).

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Jens Hellerup, Head of Funding and Investor Relations, på +358 961 811 401, jens.hellerup@nib.int

Luca De Lorenzo, Head of Sustainability and Mandate, på +358 10 618 0297, luca.delorenzo@nib.int

Jukka Ahonen, Head of Communications, på +358 10 618 0295, jukka.ahonen@nib.int