Foto: Borlänge Energi

13 Feb 2020

NIB finansierar vatten och förnybar energi i Borlänge

NIB och AB Borlänge Energi har avtalat om ett 15-årigt lån för att finansiera anläggning av infrastruktur för avloppsrening och kraftöverföringsledningar i svenska Borlänge.

Lånet på 100 miljoner kronor (9,46 miljoner euro) ska bidra till bättre vatten och avlopp i Borlänge genom utbyggnad av vatteninfrastrukturen i Lennheden. Dessutom finansieras en kraftledning för överföring av förnybar energi från vindkraftsparken på Orrberget till nätet, vilket ökar tillgången på förnybar el i det svenska elnätet och bidrar till utfasningen av fossila bränslen.

Det redan pågående avloppsprojektet i Lennheden omfattar anläggning av cirka 12 kilometer avloppsrör och pumpstationer för att ansluta omkring 300 hushåll till Borlänge reningsverk. Den utbyggda kapaciteten motsvarar 670 personekvivalenter. Investeringen reducerar risken för förorening av grundvattentäkten i Badelundaåsen och förbättrar hanteringen av hushållsavlopp.

Investeringen omfattar en 27 kilometer lång kabel och en 36 kV luftledning som kopplar samman de nio vindturbinerna på Orrberget och nätet, med en total kapacitet på 33 MW som förväntas ge cirka 96 GWh förnybar energi årligen. Kraftledningen färdigställdes 2019.

AB Borlänge Energi har ett brett utbud av tjänster inklusive produktion och distribution av värme och elkraft, elnät, fibernät, avloppsrening och avfallshantering. Bolaget ägs i sin helhet av Borlänge kommun.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Patrik Marckert, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0266, patrik.marckert@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

 

Related resources

07 Feb 2020

AB Borlänge Energi

EUR 9.5 million