12 Dec 2017

NIB finansierar transportinfrastruktur i Täby

Bild: Stockholms läns landsting.

NIB och Täby kommun har tecknat ett tjugoårigt lån på 450 miljoner kronor (47 miljoner euro) för finansiering av ett nytt kommunhus samt ett antal kollektivtrafik- och infrastrukturprojekt.

Lånet ska användas för att finansiera Täbys nya kommunhus som togs i bruk under våren 2017. Byggnaden, som är arbetsplats för 620 anställda i kommunen, har certifierats med Miljöbyggnad och erhållit det högsta betyget (Guld).

Lånet ska också användas för kommunens tilläggsinveseringar i samband med utbyggnaden av dubbelspår på Roslagsbanan som bland annat förbinder Täby med Stockholm (Östra station). Utbyggnaden ska ge fler avgångar och öka passagerarkapaciteten i tågen.

Dessutom ska trafikplats Roslags-Näsby byggas ut för bättre framkomlighet på E18. Ombyggnationen omfattar två cirkulationsplatser och bättre framkomlighet till busshållplatser, vilket ger bättre trafiksäkerhet.

Stråken för gång- och cykeltrafikanter ska också byggas ut och förbättras i enlighet med den regionala trafikplanen för 2014–2030.

”Med hjälp av investeringarna i kollektivtrafikinfrastrukturen kan kommunen tillgodose den växande befolkningens behov av pendlingsförbindelser och uppmuntra privatbilister att ta tåget i stället”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Täby kommun ligger norr om Stockholm och räknas till Storstockholm. Kommunen har drygt 70 000 invånare.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tore Emanuelsson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0244,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,  

Related resources

08 Dec 2017

Municipality of Täby

EUR 45.17 million