9 Nov 2016

NIB finansierar tillgång till dricksvatten i södra Sverige

Ringsjöverket. Foto: Sydvatten AB.

NIB har tecknat avtal om ett 15-årigt lån på 205 miljoner kronor (21 miljoner euro) med den svenska leverantören av dricksvatten Sydvatten AB för förbättring av dricksvattennätet i Skåne.

Lånet finansierar anläggningen av en 25 kilometer lång råvattenledning som ansluter reservoaren i Äktaboden till Sydvattens reningsverk, Ringsjöverket.

Den nya ledningen dras bredvid den befintliga råvattenledningen i syfte att skapa redundans i vattennätet och utöka dess kapacitet. Ledningen stöder Sydvattens mål att säkra tillgången på dricksvatten och skapa effektiv distribution till ett ökande antal vattenanvändare i Skåne.

Projektet ska också effektivisera driften av Ringsjöverket genom att behovet av att konstant pumpa vatten till verket minskar när vattnet rinner till med hjälp av tyngdkraften. Detta förväntas minska Ringsjöverkets energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

Projektet ingår i Sydvattens program för infrastrukturinvesteringar med en budget om 410 miljoner kronor (43 miljoner euro). Den nya råvattenledningen anläggs under 2016–2018.

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i Skåne, inklusive Malmö och Lund. Bolaget bildades av 16 kommuner år 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Tore Emanuelsson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0244,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,

Related resources

08 Nov 2016

Sydvatten AB

EUR 20.7 million