Bild: Terveystalo

13 May 2022

NIB finansierar Terveystalos fortsatta investeringar i digital hälso- och sjukvård

NIB och Terveystalo Healthcare Holding Oy har avtalat om ett lån på 50 miljoner euro för att finansiera Terveystalos investeringar i digitala hälso- och sjukvårdstjänster samt fortsatt utveckling av applikationer, system och plattformar. Investeringarna kommer att förbättra upplevelsen för Terveystalos kunder och anställda och förstärka företagets marknadsställning.

Det sjuåriga lånet finansierar Terveystalos investeringar i företagets digitala utveckling under 2022–2025. Terveystalo är en föregångare inom digitalisering av hälso- och sjukvårdssektorn, och de planerade investeringarna inkluderar vidareutveckling av ledande digitala kapaciteter och tjänster. Här ingår till exempel applikationer för kunder, företag, offentlig hälso- och sjukvård samt medicinsk personal.  Dessutom planerar Terveystalo att fortsätta utvecklingen av ett modernt digitalt driftsekosystem och produktifieringen av den digitala plattform som företaget utvecklat.

Under senare år har Terveystalo gjort betydande investeringar, speciellt i digitalisering och kundupplevelse samt klinisk och operativ kvalitet. Tack vare dessa har Terveystalo utvecklat en av branschens ledande digitala plattformar i Finland. Företagets digitala plattform erbjuder digitala hälso- och sjukvårdstjänster dygnet runt, förbättrar kundernas tillgång till tjänster samt den totala produktiviteten i företaget. Datadrivna verktyg stödda av artificiell intelligens, utveckling av vetenskapsstyrda programvaror och andra nya digitala tjänster ger dessutom mervärde för Terveystalos kunder och anställda liksom för hela hälsovårdsmarknaden.

”De senaste två åren betonar behovet av att snabba upp digitaliseringen av hälso- och sjukvården och utvecklingen av anknytande teknik. Genom att stärka sina digitala tjänster och investera kraftigt i utvecklingen av avancerade digitala applikationer och plattformar, positionerar Terveystalo sig i framkanten av den digitala omställningen i hälso- och sjukvårdssektorn,” säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB. 

”Tack vare digitaliseringen kan vi lösa de viktigaste utmaningarna inom hållbarhet. Genom ett effektivare utnyttjande av hälsoinformation, bättre vårdstyrning och distansmottagningar är det möjligt att förbättra såväl produktiviteten inom hälsovården, vårdens tillgänglighet som arbetsnöjdheten. Vårt mål är att hitta sätt att skala medicinsk sakkunskap för att lösa den kroniska bristen på yrkesutbildad personal. Med finansieringen från NIB snabbar vi upp vårt digitala utvecklingsarbete än mer”, säger Ville Iho, verkställande direktör för Terveystalo.

Sett till omsättning och nätverk är Terveystalo Finlands största privata hälso- och sjukvårdstjänstföretag. Terveystalo har cirka 360 verksamhetsställen runt om i Finland. Utöver fysiska verksamhetsställen erbjuder Terveystalo digitala hälso- och sjukvårdstjänster dygnet runt. I Sverige erbjuder Terveystalo företagshälsovård på 120 verksamhetsställen. Terveystalos kunder omfattar privatpersoner, företag och sammanslutningar samt kunder från den offentliga sektorn.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

For further information, please contact  

Frank Reichelt, Senior Banker, at +358 10 618 0309, Frank.Reichelt@nib.int

Iiris Anttalainen, Communications unit, at +358 10 618 0258, Iiris.Anttalainen@nib.int

Related resources

12 May 2022

Terveystalo Healthcare Holding Oy

EUR 50 million