Projektet ”Nya Slussen” i centrala Stockholm. Bild: Stockholms stad/Lennart Johansson

11 Oct 2018

NIB finansierar projektet Nya Slussen i Stockholm

NIB och Stockholms stad har avtalat om ett tioårigt lån på 500 miljoner kronor för att finansiera ombyggnaden av båtslussen och investeringarna i ny infrastruktur för kollektivtrafiken i Slussen.

Projektet ”Nya Slussen” i centrala Stockholm är ett av det största byggprojektet i Sverige i dag. Avbördningskapaciteten i slussluckorna mellan Mälaren och Östersjön är föråldrad och kommer inte att räcka till i framtiden då havets stigning enligt beräkningarna går om landhöjningen år 2050.

Ombyggnaden av slussarna ska ge större avtappningskapacitet och möjliggöra högre slussportar genom att två nya och större avtappningskanaler byggs vid slussarna. Investeringen ska bidra till att förhindra översvämningar och skador på elanläggningar, fjärrvärme och avloppshantering.

”Projektet Nya Slussen spelar en avgörande roll i att minska översvämningsrisken i Stockholm, och hjälper staden att förbereda sig på klimatförändringarnas effekter och mer extrema väderförhållanden i framtiden. Dessutom bidrar investeringarna till att säkerställa två miljoner människors tillgång till dricksvatten från Mälaren och att skydda viktig infrastruktur”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Tunnelbanestation Slussen är den näst största knutpunkten för kollektivtrafik i Stockholm och en viktig omstigningsplats mellan spårvägs-, vatten- och vägtrafiken.

Med lånet från NIB byggs en ny 200 meter lång gång- och cykelbro bredvid den nuvarande tunnelbanebron mellan Södermalm och Stockholms Centralstation samt en ny tunnelbaneingång och bättre kajplatser för färjorna på Skeppsbron.

Ombyggnaden började 2016. Slussportarna ska tas i bruk 2022 och hela Nya Slussen stå klar 2025.

Stockholm är den folkrikaste staden i den nordisk-baltiska regionen, med 1,5 miljon invånare (2018). Tack vare en stark ekonomi och snabb befolkningsökning hör Stockholm till de snabbast växande regionerna i Europa.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Patrik Marckert, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0266, patrik.marckert@nib.int

Niina Rantti, Communications Officer, på +358 10 618 0265, niina.rantti@nib.int

Related resources

04 Oct 2018

City of Stockholm

EUR 48 million

Article

30.11.2018

Reshaping Slussen in Stockholm – goodbye cars, hello people