16 Sep 2016

NIB finansierar nya tåg för mellersta Sverige

NIB och svenska AB Transitio har tecknat avtal om ett 20-årigt lån på totalt 695 miljoner kronor (73 miljoner euro) för anskaffning av 33 nya tåg för persontrafiken i mellersta Sverige.

De nya dubbeldäckartågen kommer att sättas in i regionaltågstrafiken i Mälardalen. Projektet beräknas till knappt 3.5 miljarder kronor under 2016–2022.

Befolkningen i regionen utgör en tredjedel av hela landets befolkning och ökar fortgående. Därför förväntas behovet av kollektivtrafik att med största sannolikhet öka stadigt under de närmaste årtiondena.

För att tillgodose detta behov har de lokala kollektivtrafikmyndigheterna i området och det samägda persontrafikbolaget Mälardalstrafik AB beslutat om nyanskaffning av 33 tåg för trafik på fyra linjer i Mälardalen.

Tågen kommer att införskaffas av och hyras ut via Transitio AB. Leverantör är schweiziska Stadler. Den nya tågen levereras från och med år 2019. Transitios ramavtal med optionsmöjligheter möjliggör anskaffning av ytterligare tåg för en framtida utökning av trafiken på fler linjer.

Tack vare investeringsprogrammet kan antalet avgångar ökas med 30 procent och antalet passagerarplatser med 3 000.

”Större kapacitet i kollektivtrafiken underlättar arbetskraftens rörlighet och stimulerar integrationen av hela regionen. Vi hoppas att investeringsprogrammet som NIB finansierar kommer att ha en positiv effekt på landets ekonomiska konkurrenskraft”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

AB Transitio bildades 1999 och är ett svenskt aktiebolag som ägs av Sveriges samtliga kollektivtrafikmyndigheter förutom Gotland. Bolaget samordnar upphandling och finansiering av spårfordon för sina ägares räkning.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta
Tore Emanuelsson, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0244,
Lisa-Maria Altenberger, Communications Officer, på +358 10 618 0234,

Related resources

15 Sep 2016

AB Transitio

EUR 72.8 million