Imatra vattenkraftverk i Finland Foto: Fortum Corporation

27 Apr 2020

NIB finansierar modernisering av vattenkraft i Sverige och Finland

NIB har tecknat ett tioårigt låneavtal på 70 miljoner euro med Fortum Abp för att finansiera ombyggnad av två vattenkraftverk i Sverige och ett i Finland. Investeringen ska bidra till bättre säkerhet, reparation och förnyelse av dammar och utskov samt längre livstid för de befintliga vattenkraftverken.

Investeringen omfattar renoveringen av vattenkraftverk i finska Imatra och svenska Långströmmen i Jämtland. Bägge projekten avslutades 2019.

Renoveringsarbetena på Trängslets kraftverk i Dalarna inleddes 2019. Renoveringen ska vara klar våren 2025. Fortum planerar också att börja renovera ett ytterligare vattenkraftverk i Sverige år 2020.

Vattenkraftverken är byggda mellan 1920 och 1960. Renoveringen omfattar reparation och förstärkning av dammkonstruktionerna och dammluckorna, utbyggnad av utskovskapaciteten, tillbyggnad av nya lyftanordningar och brobanor samt modernisering av elsystemen. Projektet ska ge dammkonstruktionerna en ytterligare livstid på cirka 50 år för fortsatt produktion av förnybar el.

Investeringarna ska bidra till modernisering av vattenkraftverkens reservoarer för att förbättra verkens driftsäkerhet. Investeringen ger ingen kapacitetsökning mot kraftnätet. Däremot stärker den leveranssäkerheten och driftseffektiviteten på elmarknaden i NIB:s medlemsländer.

Fortum är ett ledande företag inom energi. Bolaget förser sina kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Bolaget sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2019 var 59 % av kraftproduktionen CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Kari Jaukkuri, Senior Client Executive, på +358 10 618 0237, kari.jaukkuri@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

23 Apr 2020

Fortum Oyj

EUR 70 million