Wind turbines

2 Jul 2021

NIB finansierar landbaserad vindkraftspark i södra Sverige

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Vindpark Hultema i Motala AB tecknat avtal om ett lån på 23 miljoner euro för etablering av Hultema vindkraftspark 30 kilometer norr om Motala i Östergötland.

Lånet med en löptid på 20 år ska användas för att finansiera uppförandet och installationen av 11 turbiner med tillhörande civil och elektrisk infrastruktur i den nya vindkraftsparken.

Projektet har en total installerad effekt på 72,6 MW. På grund av den begränsade nätkapaciteten i södra Sverige kommer den verkliga inmatningseffekten att vara 60 MW.

Vindpark Hultema ska producera 130 GWh förnybar energi per år. Utgående från att samma mängd el genereras med mer koldioxidintensiv produktion, beräknas projektet minska koldioxidutsläppen med 50 000 ton per år.

Vindkraftparken ska tas i kommersiell drift 2023.

Den totala projektkostnaden uppgår till cirka 79 miljoner euro. NIBs lån utgör en del av ett nyligen tecknat finansieringsavtal med de tyska affärsbankerna Norddeutsche Landesbank (NORD/LB) och Siemens Financial Services genom Siemens Bank. Detta är första gången banken deltar i finansiering med dessa medlångivare.

Projektägare är den schweiziska infrastrukturfonden Reichmuth Infrastruktur II KmGK. Fonden förvaltas av Reichmuth Infrastruktur, som sedan 2012 satsar på infrastrukturinvesteringar i Schweiz och i Europa inom förnybara energiformer och transporter.

Låntagaren, Vindpark Hultema i Motala AB, är ett specialbolag som bildats för att bygga och driva projektet.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information vänligen kontakta

Martin Lundström, Senior Client Executive, Project Finance, på +358 10 618 0426, martin.lundström@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Officer, på +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

Related resources

30 Jun 2021

Vindpark Hultema i Motala AB

EUR 23 million