Bild: Stockholm Exergi

17 Oct 2023

NIB finansierar investeringar i grön energi i Stockholmsregionen

NIB och Stockholm Exergi Holding AB (Publ) tecknar ett 10-årigt låneavtal på 1,3 miljarder SEK för att uppgradera Stockholms fjärrvärmenät, modernisera kraftvärmeverket KVV1 vid Värtaverket samt finansiera kostnaderna för forskning och utveckling (FoU) kring projektet för koldioxidlagring från biomassa.

Lånet medfinansierar Stockholm Exergis investeringar i kritisk energiinfrastruktur som ska säkerställa en motståndskraftig energiförsörjning. Syftet är att uppfylla de ökande energibehov som uppstår genom tillväxt, urbanisering och elektrifiering i Stockholms stad.

Finansieringen stöttar moderniseringen av kraftvärmeverket KVV1 vid Värtaverket. Uppgraderingen av anläggningen kommer att öka dess effektivitet och tillförlitlighet, vilket utökar anläggningens livslängd med cirka 25 år.

Finansieringen ska också bidra till investeringsprogrammet i Stockholms fjärrvärmenät mellan 2023 och 2026.

Dessutom kommer Stockholm Exergi att tilldela FoU-kostnader under 2023 för bolagets projekt kring koldioxidlagring från biomassa (BECCS). Bioenergi med avskiljning och lagring av koldioxid är en teknik för att permanent avlägsna biogen koldioxid från atmosfären. Denna innovation främjar avskiljning av koldioxid och har potential att avlägsna stora mängder koldioxidekvivalenter. Detta skapar nya möjligheter för försäljning av negativa utsläpp. Stockholm Exergis mål är att bygga Europas första storskaliga BECCS-anläggning för negativa utsläpp.

– Tillsammans moderniserar NIB och Stockholm Exergi inte bara kritisk energiinfrastruktur, utan formar också ett mer hållbart och motståndskraftigt energisystem för Stockholmsregionen. Dessa investeringar framhäver vårt gemensamma engagemang för att påskynda den gröna omställningen och effektivt minska kolutsläpp genom innovativa lösningar, säger André Küüsvek, VD för NIB.

–  Vi ser mycket positivt på att utöka vårt samarbete med Nordiska investeringsbanken (NIB) genom att ta upp ett nytt lån på 1,3 miljarder kronor. Lånet kommer att användas i vår gröna omställning och möjliggör för Stockholm Exergi att ha en fortsatt hög investeringsnivå för att förbättra våra resultat i relation till våra hållarbarhetsmål. De kommersiella villkor som NIB erbjuder Stockholm Exergi är mycket attraktiva och vi värdesätter det snabba och effektiva sätt som NIB arbetar med dessa frågor. Vi ser fram emot ett fortsatt produktivt samarbete med vårt framtida hållbarhetsarbete, säger Anders Egelrud, VD för Stockholm Exergi.

NIB har tidigare utfärdat två lån till Stockholm Exergi för att finansiera biomassakraftvärmeverket i Värtan i Stockholm.

Stockholm Exergi är den största leverantören av fjärrvärme i Stockholmsregionen och betjänar över 800 000 invånare och företag i och omkring Stockholm. Cirka 97 % av det fjärrvärmesystem som drivs av Stockholm Exergi bygger på förnybara eller återvunna energikällor.

NIB är ett internationellt finansinstitut som ägs av åtta medlemsländer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s and Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta
Tiina Kuusela, Senior Banker, på +358 10 618 0214, Tiina.Kuusela@nib.int

Iiris Anttalainen, Communications, på +358 10 618 0258, iiris.anttalainen@nib.int

Related resources

28 Sep 2023

Stockholm Exergi Holding AB (Publ)

EUR 112 million