Sorteringsanläggningen som ligger intill avfallsförbränningsanläggningen Högdalenverket Illustration: Stockholms stad

8 Sep 2020

NIB finansierar innovativ avfallsåtervinning i Stockholm

NIB och Stockholms stad har tecknat avtal om ett lån på 1 miljard kronor för att finansiera projekt inom återvinning samt infrastruktur för dricksvatten, översvämningsskydd och avloppshantering. Lånet löper över tio år.

Stockholms stad har ställt som mål att 70 procent av matavfallet ska samlas in och återvinnas från och med 2023, jämfört med 25 procent år 2018. Eftersom det i de äldre delarna av Stockholm inte finns så mycket plats för källsortering av avfall investerar staden i optisk sortering på en central anläggning för maximal återvinning av hushållssopor.

Enligt planerna ska hushållen börja sortera matavfallet i en separat, färgad påse som sedan kan slängas i samma kärl som övriga hushållssopor. De insamlade soppåsarna transporteras till sorteringsanläggningen som ligger intill avfallsförbränningsanläggningen Högdalenverket.

På anläggningen sorteras påsarna efter färg. Dessutom separeras plastavfallet genom att infrarött ljus detekterar de olika fraktionerna innan de transporteras vidare för återvinning. Tack vare detta kan avfallet separeras i fem olika fraktioner: matavfall för biogasproduktion, brännbart avfall för energiutvinning samt plastförpackningar och magnetiska och icke-magnetiska metallförpackningar för återvinning och tillverkning av nya produkter.

”Närmare 40% av det som idag hamnar i våra restavfallspåsar är matavfall. När Högdalens sorteringsanläggning är på plats kommer matavfallet istället att kunna sorteras ut och användas som råvara för att producera biogas och biogödsel. Anläggningen möjliggör också en effektiv eftersortering av plast- och metallförpackningar för vidare återvinning. Detta gör Högdalens sorteringsanläggning till en viktig pusselbit i stadens arbete med att uppnå klimatmålen”, Anna Folkesson, Projektchef för projekt Högdalens Sorteringsanläggning.

”De här innovativa åtgärderna möjliggör ett kretslopp där hushållssopor återvinns till nya produkter. Materialåtervinning i stället för användning av nya råvaror ger miljöfördelar genom hela värdekedjan. Stockholms stad bidrar genom sitt projekt till övergången till en cirkulär ekonomi”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Staden ska även modernisera Lovö vattenverk och vattennätet i Stockholmsregionen för att säkerställa dricksvattenproduktionen för en ökande befolkning. Enligt planerna ska den nuvarande dygnskapaciteten om 180 000 kubikmeter ökas till 320 000 kubikmeter år 2050.

Då det byggs mer hus och vägar minskar de ytor där regnvatten kan avdunsta och infiltrera ner i marken. För att förebygga översvämningar kommer staden att se över rören och dammarna för dagvattenhanteringen. Samtidigt anpassar staden dagvattenupptaget för tillfällen med kraftig nederbörd till följd av klimatförändringar.

Staden kommer att ansluta nya bostadsområden och fritidsboenden till det centrala avloppsnätet och på detta sätt få slut på ineffektiv decentraliserad avloppshantering. Behovet av avloppsrening förväntas öka då invånarantalet fortsätter att öka. Projektet ska också reducera bräddning av orenat avlopp ut i naturen.

Stockholm är den folkrikaste kommunen och staden i Norden. Tack vare en stark ekonomi och snabb befolkningsökning hör Stockholm till de snabbast växande regionerna i Europa. Staden är sedan länge kund hos NIB genom delfinansiering av de stora projekten vid Henriksdals reningsverk samt Slussen.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Patrik Marckert, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0266, patrik.marckert@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

 

Related resources

02 Sep 2020

City of Stockholm

EUR 97.23 million