19 Jun 2014

NIB finansierar Fortum Värmes nya biobränsleeldade kraftvärmeverk i Stockholm

Visualisation: Fortum, Urban Design+Gottlieb Paludan

Nordiska Investeringsbanken (NIB) har beviljat ett 12-årigt lån på 1,4 miljarder svenska kronor till AB Fortum Värme Holding för finansiering av ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Värtan i Stockholm.

Enligt planerna ska det nya kraftvärmeverket tas i drift 2016. Kraftverket har en kapacitet på 130 MW el och 280 MW värme. Som bränsle ska främst träflis användas, men kraftverket kan förbränna alla sorters fasta biobränslen.

Det nya kraftvärmeverket kommer att minska användningen av fossila bränslen i Värtaverket. Genom förändringen i bränslemixen uppnås direkta och indirekta miljöfördelar eftersom koldioxidutsläppen minskar.

– Ökad användning av biomassa i den nordisk-baltiska regionen ger större diversitet i energimixen och minskar importen av fossila bränslen, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

Anders Egelrud, verkställande direktör för Fortum Värme, säger:

– Vi bygger framtidens energisystem i Stockholm och bidrar till en hållbar stad. Vårt nya kraftvärmeverk gynnar hela Europa eftersom den förnybara el som produceras här tränger undan fossil elproduktion på kontinenten. När verket är i drift kommer dessutom 90 procent av vår produktion av värme och el baseras på förnybar och återvunnen energi. Senast 2030 kommer siffran vara 100 procent. Vi är mycket nöjda med detta lån från NIB som kommer utgöra en bra grund i arbetet med att genomföra ägarnas ambition att Fortum Värme ska vara självfinansierat från och med den 1 januari 2016.

Nordiska Investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution, som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

Om AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ)(Fortum Värme):

Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder. Mellan åren 2010–2015 ska Fortum Värme investera 7 miljarder kronor i kraftvärmeproduktionen. Företaget har 9 500 fjärrvärme- och fjärrkylakunder i Stockholm.

Fortum Värme ägs gemensamt av Fortum (90,1 % av aktierna och 50,1 % av rösterna) och Stockholms stad (9,9 % av aktierna och 49,9 % av rösterna). År 2013 enades ägarna om ett nytt aktieägaravtal och från och med den 1 januari 2016 kommer bolaget att bli ett renodlat 50/50-bolag. Ägarna träffade i samband med detta en överenskommelse att Fortum Värme från och med detta datum ska vara självfinansierat. Fortum Värme har sedan april 2014 en rating på BBB+ med stabila utsikter från Standard & Poor’s.

För mer information, vänligen kontakta:

Sebastian Påwals, NIB, Director, Head of Energy and Environment Group, Origination, tfn +358 10 618 0527,

Niina Rantti, NIB, Communications Officer, tfn +358 10 618 0265,

Kerstin Levin, Ekonomi- och finansdirektör, Fortum Värme, tfn +46 703 44 5265,

Related resources

17 Jun 2014

AB Fortum Värme Holding, co-owned with City of Stockholm

EUR 155.5 million

Article

3.6.2016

Three ancient oaks saved as Fortum Värme builds biofuel CHP