19 Jun 2014

NIB finansierar ett avfalls- och biomassaeldat kraftvärmeverk i Sverige

Gärstadverket i Linköping. Bild: Åke E:son Lindman/TVAB

Nordiska Investeringsbanken (NIB) och svenska Tekniska verken i Linköping AB har tecknat avtal om ett 15-årigt lån på totalt 450 miljoner kronor (50 miljoner euro) för finansiering av ett nytt kraftvärmeverk i Linköping i mellersta Sverige.

Det nya kraftvärmeverket ska eldas med kommunalt avfall och biomassa, och kommer att byggas vid avfallsbehandlingsanläggningen Gärstadverket i Linköping. Kraftverket har en årskapacitet på 500 GWh värmeenergi (motsvarande 25 000 hushålls årsbehov) och 130 GWh el.

Det nya kraftverket kommer att använda cirka 180 000 ton kommunalt fast avfall per år. Kraftvärmeverket i Linköping har god prestanda tack vare en teknik som bygger på utnyttjande av mycket låga rökgastemperaturer. När efterfrågan är mindre kan avfallet deponeras och användas när efterfrågan ökar.

Det nya kraftvärmeverket förväntas vara i drift i mars 2016. Investeringen beräknas uppgå till en miljard kronor (111 miljoner euro).

Tekniska verken i Linköping är ett offentligt bolag med verksamhet inom fjärrvärme, el, försäljning och distribution, vatten och avlopp, bredband, biogas samt andra infrastrukturtjänster och relaterade verksamheter. Bolaget ägs helt av holdingbolaget Linköpings Stadshus AB, som i sin tur ägs av Linköpings kommun.

Nordiska Investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution, som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Yngve Söderlund, Senior Manager Origination, tfn +358 10 618 0239,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, tfn +358 10 618 0296,

Related resources

16 Jun 2014

Tekniska verken i Linköping AB

EUR 49.5 million

Article

31.5.2016

"Linköping model": Garbage-to-economy