8 May 2013

NIB finansierar biomassakraftverk i Vimmerby

Nordiska Investeringsbanken (NIB) har tecknat ett låneavtal på 20 miljoner euro med Vimmerby Energi & Miljö AB. Lånet har en återbetalningstid på 20 år, och ska finansiera ett nytt biobränsledrivet kraftvärmeverk på Tallholmen i Vimmerby, Sverige.

Kraftvärmeverket planeras vara driftklart i slutet av 2014, och ska producera 26 megawatt värme och 7,5 megawatt el per år. Som bränsle används bark och flis från lokala skogsrester.

Den nya anläggningen ska möta det ökande behovet av fjärrvärme från både hushåll och industri i Vimmerby. Bolagets nuvarande biobränsleeldade panna kan inte tillgodose behoven och måste kompletteras med fossila bränslen under perioder med hög konsumtion.

Investeringen väntas öka energibolagets kapacitet med 50 procent, vilket bidrar till en årlig ökning av värme- och elproduktionen med 90 respektive 20-25 gigawattimmar.

NIB:s lån till Vimmerby Energi & Miljö AB är till 100 procent finansierat genom bankens miljöobligationer.

– Det nya och mer effektiva biobränsledrivna kraftvärmeverket kommer att gynna invånarna och industrin i Vimmerby genom en stabil tillförsel av fjärrvärme och minskade utsläpp av växthusgaser, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

Vimmerby Energi & Miljö AB levererar förnybar el, värme och processånga till lokala kunder. Bolaget har verksamhet främst i kommunerna Vimmerby och Hultsfred, och ägs till fullo av Vimmerby kommun.

Nordiska Investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution, som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta
Yngve Söderlund, Senior Manager Lending, tfn +358 10 618 0239,

Arild Moen, Senior Communications Officer, tfn +358 10 618 0496,

Related resources

13 May 2013

Vimmerby Energi & Miljö

EUR 19.6 million

Article

17.6.2013

Vimmerby offers “home-made” renewable heat