5 Feb 2016

NIB finansierar avloppsrening i Stockholm

Käppalaverket. Foto: Björn Leijon

Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat avtal om ett 25-årigt lån på 151 miljoner kronor (16 miljoner euro) med den svenska leverantören av avloppstjänster Käppalaförbundet, för uppgradering av avloppsreningsverket Käppalaverket i Lidingö i norra Stockholm.

Lånet ska användas för en ny anläggning för högflödesrening av avloppsvatten i Käppalaverket i norra Stockholm och för en ny tredje rötkammare för att säkra verkets kapacitet för biogasproduktion.

Käppalaverket är Sveriges tredje största avloppsreningsverk. I verket renas cirka 55 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år. Käppalaförbundet producerar även näringsrikt slam som används som växtnäring, och utvinner biogas i två rötkammare. Rötkamrarna har en årsproduktion på 6,6 miljoner kubikmeter rågas.

Folkmängden i området förväntas öka, och utbyggnaden av Käppalaverket gör det möjligt att rena större utsläppsvolymer och undvika bräddningsproblem.

”Säker avloppshantering är avgörande för att minska den miljöbelastning som befolkningsökningen medför. Projektet utgår från den befintliga infrastrukturen, och hjälper Käppalaförbundet att uppfylla de fastställda kraven på ett hållbart sätt”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Risken för överbelastning gör det nödvändigt att bygga en tredje rötkammare för behandling av organiskt slam från reningsprocessen. Den nya rötkammaren ökar verkets biogaskapacitet med 50 procent.

Både den nya anläggningen för högflödesrening och den nya rötkammaren planeras tas i drift 2017.

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som består av elva kommuner belägna norr och öster om Stockholm. Förbundet bildades 1957. Käppalaverket renar i dag avloppsvatten från över 600 000 invånare.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Kersti Talving, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0245,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,

Related resources

05 Feb 2016

Käppalaförbundet

EUR 16 million