23 May 2016

NIB finansierar avloppsrening i Ängelholm

Ängelholms kommun reningsverk Foto: Ängelholms kommun

NIB har tecknat ett treårigt lån på 50 miljoner kronor (5 miljoner euro) med Ängelholms kommun. Lånet ska användas för uppgradering av kommunens avloppssystem på svenska västkusten.

Med det växande antalet kommuninvånare planerar Ängelholms kommun att se över sitt avloppssystem för att anpassa det efter tillväxten.

Avsikten är att öka reningsverkets kapacitet till att motsvara 62 000 invånare jämfört med den nuvarande kapaciteten för 37 000 invånare. Detta beror delvis på att antalet hushåll som ansluts till det kommunala avloppsnätet ökar.

Utbyggnaden pågår åren 2016–2020. Kostnaderna för projektet beräknas uppgå till cirka 454 miljoner kronor, av vilket NIB:s andel kan vara upp till 150 miljoner kronor. Investeringen förväntas ge en kapacitetsökning på nästan 60 procent. Det är möjligt att förlänga lånets löptid till 15 år.

Ängelholm har cirka 40 000 invånare och kommunen sysselsätter 3 000 personer.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Patrik Marckert, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0266,

Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496,

Related resources

10 May 2016

Municipality of Ängelholm

EUR 10.8 million