30 Jun 2022

NIB beviljar lån för en 146 MW vindkraftspark i norra Sverige

NIB och svenska Klev Wind AB, ett specialföretag som ägs av Renewable Power Capital (RPC) och backas upp av Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), har avtalat om ett femårigt lån på 44 miljoner euro för att stödja byggnation och drift av en 146 MW landbaserad vindkraftspark nära Sundsvall.

Vindkraftsparken Klevberget kommer att bestå av 24 kraftverk med en kapacitet på 6,1 MW var. Byggarbetet inleddes i februari 2022, och enligt planerna ska parken tas i drift under andra halvåret 2023.

OX2 som utvecklar förnybar energi bygger Klevbergets vindkraftspark och kommer efter idrifttagning att stå för vindkraftsparkens tekniska och kommersiella förvaltning. GE Renewable Energy levererar 24 Cypress landbaserade vindkraftverk till vindkraftsprojektet Klevberget och kommer att stå för drift och underhåll. Det totala företagsvärdet var 190 miljoner euro, med en total skuld på 131 miljoner euro.

”Klimatåtgärder behöver vara konsekventa, och NIB har förbundit sig att driva denna kritiskt viktiga uppgift och stöda den gröna omställningen. Vindkraftsprojektet Klevberget kommer att ge mer överkomlig och hållbar förnybar energi och göra det lättare för Sverige att nå sina fastställda mål för utfasning av fossila bränslen,” säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

Sverige har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 59 % till 2030 jämfört med 2005, och att uppnå en koldioxidfri ekonomi till 2045.

Låntagaren Klev Wind AB är ett specialföretag (SPV) grundat för att bygga och driva Klevbergets 146 MW vindkraftspark. Företaget ägs av Canada Pension Plan Investment Board, en av Kanadas största pensionsfonder.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information vänligen kontakta
Bo Nordberg, Director, Infrastructure & Project Finance, +358 10 618 0395, Bo.Nordberg@nib.int

Arild Moen, Associate Director, Communications, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

27 Jun 2022

Klev Wind AB

EUR 44 million