Ellevios ställverk i Värtan, Stockholm. Visionsbild: Ellevio AB

31 Oct 2022

NIB beviljar lån för att bygga om Ellevios elstationer i Stockholm

NIB har tecknat avtal om ett 10-årigt lån till eldistributören Ellevio AB för att bygga om och öka kapaciteten i de två befintliga transformatorstationerna i Skanstull och Värtan i Stockholm.

Lånet på 1 miljard kronor är öronmärkt för att finansiera nya byggnader, inbyggda GIS-ställverk för 110 kV och 220 kV, nya transformatorer och reaktorer, nya kablar och ett nytt styr- och skyddssystem. Tillsammans ökar den förväntade distributionskapaciteten från de två ställverken med cirka 800 MW vilket utgör en 40-procentig ökning av distributionskapaciteten i Stockholmsområdet. Det kombinerade värdet justeras på grund av att stationerna inte kan laddas fullt samtidigt.

Båda elstationerna är mottagningsstationer från stamnätet till det regionala nätet i Stockholm. Genom att öka kapaciteten i dessa stationer kan Ellevio möta det förväntade långsiktigt ökande behovet av distributionskapacitet i Stockholm. Det ökade behovet drivs av en ökande befolkning, elektrifieringen av transportsektorn och flera elintensiva initiativ som datorhallar, elektrifiering av kryssnings- och färjeterminaler och elektrifieringen av stora logistiska nav.

”Uppgraderingen och utökningen av dessa understationer kommer att lätta på de nuvarande begränsningarna och bidra till en hållbar utveckling av samhället för att möta behoven hos en ökande befolkning i Stockholmsregionen”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

Ellevio AB är Sveriges näst största elnätsföretag med cirka en miljon kunder i Stockholmsområdet och i mellersta och västra Sverige. Ellevio ägs av den kanadensiska pensionsfonden OMERS Infrastructure (50 %), Tredje AP-fonden (20 %), Folksam (17,5 %) och Första AP-fonden (12,5 %).

Ellevio stöder Sveriges mål att bli fossilfritt genom elektrifiering och att nå netto noll växthusgasutsläpp till 2045. 2018 tecknade NIB avtal med Ellevio om ett 15-årigt lån på 1,5 miljarder kronor för att finansiera deras program för modernisering av eldistributionen mellan 2017 och 2019.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information vänligen kontakta
Eva Nickull, Senior Banker, Infrastructure & Project Finance, på +358 10 618 0314, eva.nickull@nib.int

Arild Moen, Associate Director, Communications, på +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

21 Oct 2022

Ellevio AB

EUR 94.1 million