Vattenkraftverket Krångede vid Indalsälven, Sverige. Foto: Fortum

15 Dec 2020

NIB beviljar Fortum lån för modernisering av vattenkraft, biovärme och FoU inom bioprodukter

NIB har tecknat ett tioårigt låneavtal om 80 miljoner euro med Fortum Abp för att finansiera moderniseringen av fyra vattenkraftverk i Finland och Sverige, bygget av ett nytt värmeverk i Finland samt FoU-programmet ExpandFibre inom cirkulär bioenergi.

Investeringsprogrammet omfattar vattenkraftverken Mörsil och Krångede i Sverige samt Utanen i Finland. Verken är byggda mellan 1936 och 1957. Syftet är att förlänga livstiden för verken och förbättra säkerheten. Renoveringen omfattar förnyelse av turbinerna samt av elsystemen. I Krångede kommer man att göra kraftverket säkrare genom att bygga en ny tillfartstunnel och ett nytt stängningssystem. Fortum har också planer på att renovera ytterligare ett vattenkraftverk i Finland 2021–2025.

Projektet stärker leveranssäkerheten och driftseffektiviteten på elmarknaden i NIB:s medlemsländer. Vattenkraft är generellt sett en hållbar form av förnybar el. Det aktuella projektet kommer att ge en ökning av årskapaciteten med cirka 20 GWh.

Lånet från NIB medfinansierar en investering om 50 miljoner euro i FoU-projekt inom ExpandFibre, en fyraårig FoU-satsning tillsammans med Metsä Group. Fortums andel är cirka 32 miljoner euro. Projektet ska påskynda utvecklingen av tekniker för förädling av förnybara och hållbara halm- och trämassafiber, hemicellulosa och lignin till hållbara textilfibrer och andra biomaterial.

FoU är en av de viktigaste drivkrafterna för produktivitetsökning i allmänhet och dess effekter når långt genom överföringen av kunskaper och färdigheter mellan företagen på arbetsmarknaden.

Lånet från NIB används också för att finansiera Fortums investering på 40 miljoner euro i värmeverket i Stensvik i Esbo i Finland, som driftsattes i maj 2020. Investeringen innebar ombyggnad av en kolpanna till en ny biomassaeldad panna. Projektet bidrar till utfasningen av kol i fjärrvärmen i Esbo, och är en del av Fortums plan att helt avstå från kol i fjärrvärmeproduktionen före slutet av 2025. Investeringen stödjer också Esbo stads mål för klimatneutralitet 2030. Över 50 procent av stadens koldioxidutsläpp härrör från fjärrvärme.

Fortum är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i mer än 40 länder. Bolaget förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Fortum vill involvera kunderna och samhället i omställningen till en renare värld. Tillsammans med dotterbolaget Uniper är bolaget den tredje största producenten av CO2-fri el i Europa. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki och Unipers aktie på Frankfurtbörsen. www.fortum.se

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information vänligen kontakta
Kari Jaukkuri, Senior Client Executive, på +358 10 618 0237, kari.jaukkuri@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

11 Dec 2020

Fortum Corporation

EUR 80 million