Foto: European Spallation Source ERIC

31 May 2021

NIB avtalar om lån till ESS för materialvetenskaplig forskning

NIB och European Spallation Source European Research Infrastructure Consortium, ESS ERIC, har tecknat ett åttaårigt låneavtal på 507,5 miljoner kronor för den inledande driftsfasen av neutronforskningsanläggningen ESS i Lund.

European Spallation Source (ESS)är en multilateral och mångdisciplinär forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS är en European Research Infrastructure Consortium (ERIC) med Sverige och Danmark som värdländer och totalt 13 medlemsländer. Själva forskningsanläggningen uppförs i Lund och dess datacenter (Data Management and Software Centre) i Köpenhamn.

På anläggningen kommer forskare att kunna använda neutroner för att studera material och i förlängningen få kunskap som kan användas till att utveckla nya material inom bland annat flyg- och rymdteknik, motorer, plast, energi, telekommunikation, transport, informationsteknik, life science och bioteknik

Uppförandet och driften av ESS sker i följande tre faser som genomförs delvis samtidigt: 1) byggnation, 2) inledande driftsfas, som omfattar instrumentering, installation och idrifttagande, och 3) operationell drift. Operationell drift förväntas börja år 2025.

”Tillsammans med synkrotronljuslaboratoriet MAX IV i Lund, kommer ESS att bli ett av de största klustren inom materialforskning i Europa. Anläggningen kommer årligen att användas av upp till 5 000 forskare och har även möjlighet till industriella tillämpningar. Det bidrar till samarbete och kunskapshantering på det multidisciplinära planet inom regionen”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

ESS finansieras med bidrag från dess tretton medlemsländer. Lånet från NIB kan beskrivas som överbryggande finansiering.

År 2016 beviljade NIB ett överbryggningslån på 100 miljoner euro för byggfasen. År 2018 beviljade NIB ett lån på 30 miljoner euro för uppförandet av ESS Campus genom ett lån till SKR Spallation AB.

NIB är en internationell finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga investeringsprojekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information vänligen kontakta
Tore Emanuelsson, Senior Banker, +358 10 618 0244
tore.emanuelsson@nib.int

Arild Moen, Communications Manager, +358 10 618 0496
arild.moen@nib.int

Related resources

31 May 2021

European Spallation Source ERIC

EUR 50 million

Article

22.10.2021

European Spallation Source: A glimpse into the future