24 Jan 2019

NIB utsteder første nordisk-baltiske blå obligasjon

Den 24 januar 2019 utstedte Den nordiske investeringsbank (NIB) sin første nordisk-baltiske blå obligasjon. Den femårige obligasjonen på 2 milliarder svenske kroner emitteres under NIBs obligasjonsprogram for miljøobligasjoner (NIB Environmental Bond Framework) og fokuserer på investeringer innen vannressursbehandling og vannbeskyttelse.

NIBs nordisk-baltiske blå obligasjon er rettet mot investorer som ønsker å investere bærekraftig. Kvalifiserte investeringer inkluderer spillvannsbehandling, forebygging av vannforurensning og vannrelatert tilpassing til klimaendringer.

Den nordisk-baltiske regionen er rik på vannressurser, men menneskelig aktivitet og nye typer forurensing belaster i stigende grad det marine miljøet.

Østersjøen har vært spesielt berørt av eutrofiering som følge av høye nivåer av nitrogen- og fosforutslipp, som medfører overdreven plante- og algevekst. Investeringer i spillvannsbehandling er derfor nødvendig for en bærekraftig byutvikling i fremtiden.

NIB har lenge spilt en viktig rolle i gjenopprettingen av Østersjøen.

– NIB har i de seneste 15 årene finansiert en lang rekke prosjekter med positive effekter for havmiljøet og kvaliteten av overflate- og grunnvann, sier Lars Eibeholm, Head of Treasury på NIB.

NIB har utstedt grønne obligasjoner gjennom flere år og er den største usteder av grønne obligasjoner i Norden. Den blå obligasjonen er enda mer målrettet.

Investorene er bevisste på utfordringene for regionens vannressurser, spesielt de som påvirker Østersjøen.

-Den nordisk-baltiske blå obligasjonen gir investorer muligheten til å investere direkte i vannrelaterte prosjekter som takler disse utfordringene, sier Lars Eibeholm.

-SEB har vært lead manager i denne transaksjonen på 2 milliarder [svenske] kroner for vannprosjekter rundt Østersjøen med sterk støtte fra investorsamfunnet. Utstedelsen, som var overtegnet to ganger, vil gjøre det mulig for finanssektoren å få en bedre forståelse av utfordringene for marine økosystemer og løsningene for å løse disse utfordringene, sier Christopher Flensborg, Head of Climate & Sustainable Finance in Large Corporates & Financial Institutions på SEB.

Et av prosjektene som vil motta finansiering fra den nordisk-baltiske blå obligasjonen er Nya Slussen-prosjektet i Stockholm. NIB finansierer ikke bare rene transportløsninger i Slussens trafikksentrum, men også fornyelsen av Slussens vannlåser.

Utvidelsen av vannlåsene vil øke dreneringskapasiteten og gjøre plass til større sluser ved å legge til to store vannkanaler ved siden av låsene.

Nya Slussen-fornyelsesprosjektet er et viktig tiltak for å redusere faren for oversvømmelse, og vil gjøre det mulig for Stockholm og Mälaren regionen å forberede seg på effektene av høyere vannstand og mer ekstreme værforhold i fremtiden. Besøk NIBs nettside for mer om prosjektet.

Se en felles pressemelding om obligasjonsutstedelsen PDF her.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyeste kredittrangeringen AAA/Aaa hos de ledende rangeringsselskapene Standard & Poor’s og Moody’s.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Jens Hellerup, Head of Funding and Investor Relations, at +358 961 811 401, jens.hellerup@nib.int

Luca De Lorenzo, Head of Sustainability and Mandate, at +358 10 618 0297, luca.delorenzo@nib.int

Jukka Ahonen, Head of Communications, at +358 10 618 0295, jukka.ahonen@nib.int