20 Jun 2024

NIB finansierer integrert trepellets- og bioenergianlegg

Den nordiske investeringsbank (NIB) har inngått en sjuårig låneavtale på NOK 300 millioner (ca. EUR 26 millioner) med Moelven Industrier ASA. Lånet skal finansiere et nytt integrert trepellets- og bioenergianlegg, utskifting av tørkere og oppgradering av digitale løsninger.

Lånet skal finansiere Moelven Industriers nye trepellets- og bioenergianlegg i Karlskoga i Sverige, som skal integreres i den eksisterende sagbruksinfrastrukturen ved Valåsen.

Det nye anlegget, som skal være i drift innen utgangen av 2024, vil produsere 80 000 tonn pellets årlig. For å støtte dette vil det bli installert en tredje biobrenselkjele på 12 MW, som bruker biprodukter fra tre til å generere energibehovet til pelletsfabrikken på ca. 56GWh og bidra til å møte Valåsen industriområde sitt totale termiske energibehov. Prosjektet vil dermed styrke Moelven Industriers sagbrukskapasitet og møte den økende etterspørselen etter biobasert energi.

Videre vil fortsatt arbeid med å erstatte utdaterte tørkere ved Moelvens sagbruk støtte kapasitetsutvidelser, forbedre sikkerheten og øke energieffektiviteten ved produksjonsanleggene.

I tillegg vil investering i et skybasert ERP-system akselerere selskapets digitaliseringsarbeid og støtte den daglige driften, slik at Moelven kan levere mer strømlinjeformede prosesser, oppnå driftseffektivitet og opprettholde den internasjonale konkurranseevnen.

Moelven Industrier ASA ble etablert i 1899 og er en av de største produsentene av trevirke og trebaserte byggematerialer i Norden. Selskapets hovedaksjonærer er de norske skogeiersamvirkene Glommen Mjøsen Skog SA (66,9 %) og Viken Skog SA (32,8 %).

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyeste kredittrangeringen AAA/Aaa hos de ledende rangeringsselskapene Standard & Poor’s og Moody’s. Les mer på www.nib.int

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte
Daniel Kangasmaa, Senior Banker, på +358 10 618 0304, Daniel.Kangasmaa@nib.int

Iiris Anttalainen, Communications, på +358 10 618 0258, Iiris.Anttalainen@nib.int

Related resources

17 Jun 2024

Moelven Industrier ASA

EUR 26 million