15 Dec 2020

Den nordiske investeringsbank låner til vannkraft og strømdistribusjon

NIB har innvilget Agder Energi AS et lån på 600 millioner kroner med en løpetid på 10 år for å bygge Fennefoss kraftverk i Otra, og for å skifte ut tre transformatorstasjoner som et ledd i oppgraderingen av distribusjonsnettet i Sør-Norge.

Nye Fennefoss kraftverk vil få en årlig kapasitet på 9,9 MVA og en estimert årlig produksjon på 60 GWh, som tilsvarer ca. 2 % av Agder Energis eksisterende produksjon i Otra. Otra er et 245 km langt vassdrag som har sitt utløp fra Sæsvatn i Vinje kommune og som renner ut i havet i Kristiansand. Langs vassdraget er det 11 vannkraftverk.

Å hente ut ytterligere vannkraft fra en allerede utnyttet og regulert elv, er en av de mest bærekraftige måtene å produsere fornybar energi på.

I tillegg vil Agder Energi skifte ut tre transformatorstasjoner, noe som bidrar til å sikre den pågående produksjonen og til en viss grad øke produksjonspotensialet.

Laudal transformatorstasjon krever en oppgradering for å sikre forsyningssikkerhet og produksjonen av 146 GWh i Mandalsvassdraget. Finså kraftverk i Sirdal kommune oppgraderes for å sikre produksjonen av 154 GWh og øke produksjonspotensialet med ca. 4–5 GWh. Oppgraderingen av Høgefoss kraftstasjon og transformatorstasjon vil sikre produksjonen av ca. 150 GWh og legger til rette for en fremtidig økning i produksjonspotensialet.

Investeringene forventes å øke produksjonskapasiteten, opprettholde forsyningssikkerheten og bidra til en mer effektiv bruk av vannkraftressursene.

Agder Energi AS er Norges fjerde største energiprodusent og tredje største strømleverandør. Selskapets aktiviteter omfatter også fjernvarme og salg av strømrelaterte tjenester. Agder Energi driver hovedsakelig virksomhet i det nye Agder fylke.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med
Yngve Söderlund, Senior Manager Lending, Origination, tlf. +358 10 618 0239, yngve.soderlund@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, tlf. +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

11 Dec 2020

Agder Energi AS

EUR 56.1 million