Ziemeļu Investīciju banka

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu starptautiskā finanšu institūcija

 

Ziemeļu Investīciju bankas (NIB) vīzija ir pārticīgs un ilgtspējīgs Ziemeļu un Baltijas valstu reģions. NIB finansē projektus, kas paaugstina dalībvalstu produktivitāti un uzlabo apkārtējo vidi. Viens no bankas pamatuzdevumiem ir sekmēt integrāciju starp tās dalībvalstīm. Lai atbalstītu dalībvalstu produktivitāti, bankas finansētie projekti veicina:

  • tehnisko progresu un inovācijas
  • cilvēkkapitāla attīstību un vienlīdzīgas ekonomiskās iespējas
  • infrastruktūras uzlabojumus
  • tirgus efektivitāti un uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu

Apkārtējās vides uzlabošanas mērķiem NIB finansē projektus, kas:

  • samazina vides piesārņojumu
  • veicina vides aizsardzības pasākumus
  • nodrošina labāku resursu pārvaldi
  • sekmē videi nekaitīgu tehnoloģiju tālāku attīstību
  • mazina klimata pārmaiņu sekas.

Banka piedāvā ilgtermiņa aizdevumus un garantijas atbilstoši tirgus noteikumiem kā privātajā, tā sabiedriskajā sektorā. Visus finansēšanas priekšlikumus banka vērtē no ilgtspējīgas attīstības viedokļa.

NIB ir starptautiska finanšu institūcija. Tās īpašnieki ir Dānija, Igaunija, Īslande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija. Banka izsniedz kredītus gan tās astoņās dalībvalstīs, gan ārpus tām.

Līdzekļus kreditēšanai NIB gūst, emitējot parādzīmes starptautiskajos finanšu tirgos. NIB parādzīmēm ir piešķirts visaugstākais kredītreitings.