Nordiska investeringsbanken

De nordiska och baltiska ländernas internationella finansinstitution

 

NIB:s vision är en framgångsrik och hållbar nordisk-baltisk region. NIB finansierar projekt som förbättrar produktiviteten och gynnar miljön i de nordiska och baltiska länderna. En vidare integration av medlemsländernas ekonomier är en viktig del av bankens syfte.

För att stödja produktiviteten i medlemsländerna ska NIB-finansierade projekt fokusera på:

  • tekniska framsteg och innovation
  • mänskligt kapital och jämlika ekonomiska möjligheter
  • förbättringar i infrastruktur
  • marknadseffektivitet och företagsmiljö

Beträffande miljön ger NIB lån till projekt som främjar:

  • minskade föroreningar
  • förebyggande åtgärder
  • resurseffektivitet
  • utveckling av ren teknologi
  • lindring av klimatförändringen

Banken erbjuder långfristiga lån och garantier på marknadsmässiga villkor till sina kunder inom den privata och offentliga sektorn. Projekt som NIB överväger att finansiera utvärderas från ett hållbarhetsperspektiv.

NIB är en internationell finansinstitution som ägs av Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken har utlåningsverksamhet både inom och utanför medlemsländerna. 

Banken anskaffar medlen för sin utlåning genom upplåning på de internationella kapitalmarknaderna. NIB:s obligationer har högsta möjliga kreditvärdighet.